2011 YILI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI

30 Aralık 2010
 

Vergi Usul Kanunu’nun “Yetki” başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun’da yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarlarının, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı hükmü yer almaktadır.

Maddenin devamında ise bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirlerin hesaplama sırasında dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun da bu suretle tespit edilen had ve  miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nisbi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

2010 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı ise 12 Kasım 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlan 401 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile % 7,7 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Maliye Bakanlığı tarafından 2011 yılında uygulanacak olan;

– Usulsüzlük cezaları (VUK 352)

– Özel usulsüzlük cezaları (VUK 353)

– Özel usulsüzlük cezaları (VUK mükerrer 355)

bu oran dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve 29 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete’de (6. mükerrer) yayımlanan 402 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Söz konusu tebliğdeki bilgiler çerçevesinde, 2011 yılında uygulanacak olan usulsüzlük ve özel usulsüzlük ceza tutarları aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

 

1. Usulsüzlük cezaları (VUK md. 352)

 

Mükellef grupları

Birinci derece usulsüzlükler (TL)

İkinci derece usulsüzlükler (TL)

Sermaye şirketleri

96,00

53,00

Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar

ve serbest meslek erbabı

60,00

30,00

İkinci sınıf tüccarlar

30,00

15,00

Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle

gelir vergisine tabi olanlar

15,00

8,00

Kazancı basit usulde tespit edilenler

8,00

3,70

Gelir vergisinden muaf esnaf

3,70

2,15

Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re’sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.

2. Özel usulsüzlük fiilleri ve cezaları (VUK md. 353)

Özel usulsüzlük filleri Ceza (TL)
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmaması halinde, belgede yazılması gereken meblağın % 10’u.

Her bir belge için 170,00 TL’den az olamaz.

– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

80.000,00

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı’nca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

170,00

– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

8.000,00

– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

80.000,00

3- Maliye Bakanlığı’nca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ve levha bulundurma, asma mecburiyetine uyulmaması

170,00

4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

3.700,00

5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için

200,00

6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

600,00

– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

120.000,00

7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

800,00

8- Vergi Usul Kanunu’nun 127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı’nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

600,00

Yukarıda belirtilen özel usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geliyorsa vergi ziyaının gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir.

Vergi Usul Kanunu’nun 232. maddesinin 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan kişilerin (nihai tüketiciler); fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma bileti almadıklarının tespit edilmesi halinde, bunlara yukarıda 2. sırada yer alan cezanın beşte biri kadar özel usulsüzlük cezası kesilir.

3. Özel usulsüzlük cezaları (VUK mük. md. 355)

(Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257. madde hükmüne uymayanlar için)

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.070,00 TL
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 530,00 TL
Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar hakkında 260,00 TL

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için yukarıda yer verilen tutarlardan az olmamak üzere, işleme konu tutarın % 5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, bu hüküm uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 800.000 TL’yi geçemez.

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.

Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: