İrfan Akalın Mali Müşavirlik

FATURAYA SÜRESİNDE İTİRAZ EDİLMESİ VEYA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI

FATURAYA SÜRESİNDE İTİRAZ EDİLMESİ VEYA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI

FATURAYA SÜRESİNDE İTİRAZ EDİLMESİ VEYA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI   Eski ve Yeni Türk Ticaret Kanunlarında Faturanın tarifi yapılmamıştır.   Mevzuatımızdaki bütün ifadeler ve faturanın... 

EVİNİ SATANA VERGİDE KÖTÜ HABER.

EVİNİ SATANA VERGİDE KÖTÜ HABER.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, ‘Vergi kanunları gözden geçirilecek’ sözünün ardından yeni düzenlemelerle ilgili önemli duyumlar ortaya çıkıyor. Bunlardan sonuncusu gayrimenkul... 

Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarda KDV iadesi.

Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarda KDV iadesi.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)                     TARİH: 19.12.2006  SAYI  ... 

Kuruluş ve örgütlenme gideri

Kuruluş ve örgütlenme gideri

Kuruluş ve örgütlenme gideri Vergi hukukumuzda kuruluş ve örgütlenme giderleri ile ilgili hükümler, iki ayrı kanunda düzenlenmiştir. Bunlardan birincisi, genel bir çerçeve kanunu olan Vergi... 

Kat karşılığı inşaatta arsa sahibi adına yapılan giderler

Kat karşılığı inşaatta arsa sahibi adına yapılan giderler

Kat karşılığı inşaatta arsa sahibi adına yapılan giderler     Konuya ilişkin Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 10.07.2006 Tarihli özelge özeti aşağıdaki gibidir.   İlgide kayıtlı... 

Gayrimenkulü Genişleten Veya İktisadi Kıymetini Devamlı Olarak Artıran Giderler

Gayrimenkulü Genişleten Veya İktisadi Kıymetini Devamlı Olarak Artıran Giderler

İktisadi işletmeye dahil bulunan gayrimenkullerin, normal bakım, onarım ve temizleme giderleri maliyet bedeline eklenmez. Bunlar ilgili bulunduğu hesap döneminde doğrudan gider yazılır. Bu tür... 

Binek otomobillerde kıst amortisman uygulaması

Binek otomobillerde kıst amortisman uygulaması

4108 sayılı Kanunun6 ncı maddesi ile VUK nun 320 nci maddesinde yapılan değişiklik ile, binek otomobillerinin amortismanlarına ilişkin sınırlamalar getirilmiştir. Binek otomobillerinin amortismanında... 

Yıllara sari inşaat ve onarma işlerinde işin bitim tarihi hangi tarihtir?

Yıllara sari inşaat ve onarma işlerinde işin bitim tarihi hangi tarihtir?

İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir. Geçici... 

Reeskont Uygulaması

Reeskont Uygulaması

Reeskont Uygulaması Reeskont işlemi, vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçların, değerleme günündeki gerçek değerlerinin bulunması suretiyle bilançoda yapılan bir düzeltme işlemidir.... 

Gelir Vergisi uygulamasında örtülü kazanç dağıtımı

Gelir Vergisi uygulamasında örtülü kazanç dağıtımı

5615 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gider kabul edilmeyen ödemeler” başlıklı 41 inci maddesine eklenen (5) numaralı bentte yapılan düzenlemeler ile Kurumlar Vergisi... 

Kurumlar Vergisinden Muaf Kurumlar

Kurumlar Vergisinden Muaf Kurumlar

Kurumlar Vergisinden Muaf Kurumlar   Kurumlar vergisinden muaf olan kurumlara ilişkin düzenlemelere KVK’nun 4’ncü maddesinde yer verilmiştir. Anılan kanun maddesi aşağıdaki gibidir.   (1)... 

Vergi uygulamasında yasaklar

Vergi uygulamasında yasaklar

Vergi uygulamasında yasaklar   Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar; vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar; vergi kanunlarına göre kurulan... 

Hangi fiiller ikinci derece usulsüzlük kapsamındadır?

Hangi fiiller ikinci derece usulsüzlük kapsamındadır?

Hangi fiiller ikinci derece usulsüzlük kapsamındadır?   Usulsüzlük, vergi kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesidir. Usulsüzlükler ve cezalarına ilişkin düzenlemelere... 

Seyahat ve ikamet harcamalarının gider yazılması

Seyahat ve ikamet harcamalarının gider yazılması

Seyahat ve ikamet harcamalarının gider yazılması Mükellefler yapmış oldukları seyahat ve ikamet harcamalarını gider yazma konusunda G.V.K.’nun 40 ıncı maddesinde yer alan “Gerçek Gider... 

Yenileme Fonu

Yenileme Fonu

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılmasından veya hasar halinde sigortadan alınan tazminatlar nedeniyle ortaya çıkan karın yenileme fonuna alınması, ilişkinb düzenlemeler  V.U.K.’nun... 

Temsil ve ağırlama harcamaları

Temsil ve ağırlama harcamaları

Temsil ve ağırlama harcamaları Temsil ve ağırlama harcamaları ile kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi arasında direkt bir ilişkinin olduğu açıktır. Ancak anılan harcamaların suistimallere... 

Maliyet bedeli nedir?

Maliyet bedeli nedir?

“Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin arttırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilimum giderlerin toplamını ifade eder.” Değerleme... 

İndirilemeyecek KDV

İndirilemeyecek KDV

KDV’de İndirim Mekanizması   Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak... 

Kat karşılığı inşaatta KDV uygulaması nasıl olur?

Kat karşılığı inşaatta KDV uygulaması nasıl olur?

Arsa karşılığında inşaat yapılıp, inşa edilen binanın (veya binaların) bağımsız bölümlerinden bir kısmının arsa sahiplerine verilmesi ülkemizde oldukça sık karşılaşılan bir uygulamadır.... 

Hangi fiiller birinci derecece usulsüzlük kapsamındadır?

Hangi fiiller birinci derecece usulsüzlük kapsamındadır?

sulsüzlük, vergi kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesidir. Usulsüzlükler ve cezalarına ilişkin düzenlemelere  Vergi Usul Kanunu’nun 351-355. Maddeleri arasında...