Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespitinde Uygulanacak Esaslar

Mükellefler geçici vergiye tabi kazançlarının belirlenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadırlar.

 • Ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununda yer alan hükümler.
 • Kurumlar vergisi mükelleflerince, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin yanı sıra safi kurum kazancının tespitine ilişkin olarak Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan hükümler.
 • Geçici vergiye ilişkin kazanç üçer aylık dönemler itibariyle ve kümülatif esasta hesaplanacaktır.
 • Vergi Usul Kanununda yer alan değerlemeye ilişkin hükümler.

 

 • Geçici vergiye ilişkin kazançların hesaplanmasında da, dönemsellik esasına uyulacaktır. Örneğin, ilk üç aylık kazancın tespitinde 1 Ocak tarihinde ödenen 1 yıllık kira bedelinin, sadece ilk üç aya isabet eden kısmı dikkate alınacaktır.
 • Geçici vergiye tabi kazançların tespitinde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların değerlemesinde T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınacaktır.
 • Mükellefler, geçici vergiye tabi kazançların tespitinde, isterlerse vadesi gelmemiş senede bağlı borç ve alacaklarını değerleme gününün kıymetine getirebileceklerdir.
 • Herhangi bir geçici vergi döneminde matrah tespiti sırasında reeskont yapılması halinde izleyen dönemlerde veya hesap dönemi sonu itibariyle reeskont yapılması zorunlu değildir.
 •  Geçici vergi uygulamasında da, alacak senetlerini reeskonta tabi tutanlar borç senetleri için de aynı uygulamayı yapmak zorundadırlar.
 • Şüpheli hale gelen alacaklar için değerleme günü itibariyle karşılık ayırma şartlarının bulunup bulunmadığına bakılarak, şartların gerçekleşmesi halinde karşılık ayırabilecektir. Şüpheli hale gelen alacağın içinde bulunduğu hesap dönemini aşmamak üzere geçici vergi dönemlerinden herhangi birinde karşılık ayırmak mümkündür.
 • Mükellefler yıllık olarak hesaplayacakları amortisman tutarının ilgili döneme isabet eden kısmını geçici vergiye ilişkin kazançlarının tespitinde dikkate alabileceklerdir.
 • Matrah hesaplaması sırasında dönem sonu mal stokları kayıtlar üzerinden tespit edilebilecektir.
 • İster kaydi, ister fiili envanter sonucu tespit edilmiş olsun dönem sonu mal mevcutlarının değeri Vergi Usul Kanununda yer alan değerleme hükümlerine göre tespit edilecektir.

 
Yeni işe başlayan mükellefler, faaliyete başladıkları tarihin içinde bulunduğu geçici vergi döneminden itibaren geçici vergi ödemeye başlayacaklardır.
İşin bırakılması halinde ise işin bırakıldığı tarihi içeren dönemden sonraki dönemler için geçici vergi beyannamesi verilmeyecektir.
Ticaret siciline tescil edilerek tasfiyeye giren kurumlar tasfiyeye girdikleri tarihi ihtiva eden geçici vergi dönem kazançları üzerinden geçici vergi ödeyecekler bu dönemden sonra geçici vergi beyannamesi verilmeyecektir.

The Principles to apply  in the determination of the gains taken as basis in the determination of the Temporary Tax
 
Taxpayers are obliged to comply with the following requirements  during the determination of their income subject to temporary taxation:

 • The provisions stipulated in the Income Tax Code regulating the determination of commercial or independent professional earnings
 • The provisions regarding the commercial earnings stated in the Income Tax Code, as well as the provisions in the Corporation Tax Code  regarding the determination of the net corporation profits, by the corporation tax liables.
 • The gains that are taken as basis in the calculation of temporary taxes, shall be determined in quarterly periods, and on cumulative basis. 
 • Thr provisions regulating appraisal procedures stated in the Tax Procedures Code.
 • Taxpayers shall comply with the principle of periodicity in the determination of the gains subject to temporary tax.   For example, during the determination of the gains earned during the first quarterly period,  the  portion of the annual rental fee paid in 1st of January, corresponding only to the first three months shall be taken as basis.
 • During the determination of the gains that are subject to temporary tax, in the appraisal of foreign currency and the payables and receivables denominated in foreign currency,  the buying rates of exchange announced by the Turkish Central Bank in the Official Gazette as of the date of  closing of the relevant quarterly temporary tax period shall be taken as basis.
 • During the determination of their gains subject to temporary tax, taxpayers are allowed to readjust the value of their  notes payable and notes receivable that have not matured, to their value prevailing as of the date of appraisal.
 • In cases when  a rediscount is applied during the determination of tax base in any temporary tax period, the application of rediscount on the subsequent period, or as of the end of the quarterly account period, is not obligatory.
 • Meanwhile, for purposes of temporary tax, those who apply rediscount on their notes receivable, are also required to apply the same process on their notes payable.
 • By determining whether of not the conditions for setting aside of provisions  for receivables that have become doubtful have been complied as of the date of appraisal,  provisions may be set aside if such conditions are fulfilled. Provided that the current account period is not exceeded, provisions for doubtful  receivable may be set aside  on any temporary tax period.
 • Taxpayers may take into consideration the portion of the depreciation total corresponding to the relevant period, in the determination of their gains subject to temporary tax.
 • During the calculation of the tax base, the inventories as of period ends shall be determined on the basis of the records.
 • The value of the period-end inventories, whether based on the book values or physical inventory take, shall be determined by taking as basis the appraisal provisions stated in the Tax Procedures Code. 

 
Taxpayers who have recently started  their  business operations, shall start paying temporary tax as of the quarterly period when they have initiated their operations.
 
In cases  when a taxpayer discontinues his business operations, he will not file a temporary tax return  for the quarterly periods that follow the period on which he has discontinued his business activity.
 
Companies that have entered into the state of liquidation by becoming registered in the trade registry, shall pay temporary taxes over their gains that they have earned during the quarterly period on which they have entered into liquidation, and shall not be required to file temporary tax returns in the subsequent periods.

One Trackback

 • 17 Eylül 2014 | Permalink |

  bursa haberleri…

  Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespitinde Uygulanacak Esaslar – Mali Müşavir Alanya | SMMM İrfan AKALIN…

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: