Hangi fiiller birinci derecece usulsüzlük kapsamındadır?

sulsüzlük, vergi kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesidir.
Usulsüzlükler ve cezalarına ilişkin düzenlemelere  Vergi Usul Kanunu’nun 351-355. Maddeleri arasında yer verilmiştir. Buna göre usulsüzlükler I. derece usulsüzlükler, II.derece usulsüzlükler ve özel usulsüzlükler olmak üzere üç dereceye  ayrılır ve yine aynı kanuna bağlı cetvele göre cezalandırılır.
I.derece usulsüzlük cezalarına ilişkin düzenlemelere Vergi Usul Kanunu’nun 352’nci maddesinde yer verilmiştir. Söz konusu kanun maddesi aşağıdaki gibidir.
I inci derece usulsüzlükler
1. Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması;
2. Bu Kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması;
3. Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması;
4. (4369 sayılı Kanunun 82/1-a maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
5. Çiftçiler tarafından 245’inci madde hükmüne göre muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davete müddetinde icabet edilmemesi;
6. Bu kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine (Madde 215-219) uyulmamış olması (Her incelemede inceleme tarihine kadar aynı takvim yılı için tespit edilen usulsüzlükler tek fiil sayılır);
7. İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi;
8. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler tasdik ettirilmemiş sayılır.);
9.Diğer ücretler  üzerinden salınan Gelir Vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh ettirilmemiş olması;
10. (2995 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle kaldırılmıştır.)
11.Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin 342’nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde verilmiş olması. 

Which Actions are considered as first degree irregularity?
 An irregularity is the failure to conform to the provisions of tax laws which are concerned with form and procedure.
 Regulations concerning irregularity, are provided in Articles 351-355.of the Tax Procedures Code. Accordingly, irregularities are classified under three groups, namely 1st Degree Irregularities, 2nd Degree Irregularities and special irregularities, and are penalized in accordance with the relevant degrees.
Regulations concerning first degree irregularities are provided in Article 352 of the Tax Procedures Code.  The concerned article is as follows:
First Degree Irregularities:
 1. Failure to file tax and charge returns on time;
 2. Failure to maintain any one of the books which under this Act must be maintained;
 3. Book records and the documents related to them being so deficient, irregular, or confused as to render a tax audit impossible;
 4. (abolished pursuant to Article 82/1-a of Law Numbered 4369) 
  5. Failure by farmers to accede to invitations made by headman or boards of aldermen in accordance with the provisions of Article 245;
 6. Failure to conform to the provisions of this Act (Articles 215-219) concerned with the record system. (At each audit, any irregularities determined during the same calendar year up to the date of audit shall be considered a single act.);
7. Failure to declare the start of work in due time;
8. Failure to have certification carried out on any one of the books which are legally required to be certified. (Those certified one month later than the conclusion of the legal period shall be considered not having been certified.);
9. In the case of Income Tax which is imposed on a lump-sum basis, failure to have the tax levied even though the time for levy has passed;
 10. (abolished pursuant to Article 4 of the Law Numbered 2995) 
 11. Filing Inheritance and Transfer Tax returns within the period stipulated in Paragraph 2 of Article 342.I

YMM

HASAN YALÇIN

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: