İrsaliyeli Fatura – Consignment Invoice

İRSALİYELİ FATURA
Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak yayımlamış olduğu 211 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı belgeler olarak değil, isteyen mükellefler açısından “irsaliyeli fatura” adı altında tek belge olarak düzenlenmesi ve kullanılması esasını getirmiştir.

Sattıkları mallar dolayısıyla Vergi Usul Kanununun 231 nci maddesinin 5 numaralı bendinin mükelleflere tanıdığı, malın tesliminden itibaren faturanın yedi gün içinde düzenlenmesi imkanından vazgeçerek, bu yükümlülüğü derhal yerine getirmek isteyen mükellefler, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenlemeksizin, diledikleri takdirde, aşağıda sıralanan esaslara uygun olarak “irsaliyeli fatura” düzenleyebileceklerdir.

Mükellefler, faaliyetleriyle ilgili olarak irsaliyeli fatura kullanmalarının yanı sıra, bundan böyle fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı da kullanabileceklerdir.
Satılan malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıtıldığı hallerde, satıcı tarafından irsaliyeli fatura düzenlenebileceği gibi ayrı ayrı fatura ve sevk irsaliyesi de düzenlenebilecektir. İrsaliyeli fatura düzenlenmesi halinde ayrıca sevk irsaliyesi aranmayacaktır.

Teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde ise, sevk irsaliyesi alıcı tarafından tanzim edilecektir.
Aynı müessesenin birden çok işyerlerinin veya şubelerinin bulunması ve bunlar arasında mal sevkıyatının yapılması halinde, bu taşıma işlemleri için yalnızca sevk irsaliyesi düzenlenmesi yeterli olacaktır.

Malı satan mükellefler “İrsaliyeli Fatura” yı en az üç örnek olarak düzenleyeceklerdir. En az üç nüsha düzenlenmeyen”irsaliyeli fatura”lar hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

“İrsaliyeli Fatura”nın iki nüshası mutlaka malı taşıyan araçta bulundurulacak, yoklama ve denetimlerde “irsaliyeli fatura”nın iki nüshası da ibraz edilecektir. Denetim elemanları, kendilerine ibraz edilen “irsaliyeli fatura”nın bir nüshasına adını, soyadını ve ünvanını yazdıktan sonra tarih belirterek mühürleyip imzalayacak ve ilgiliye iade edecekler, diğer nüshasını da Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesine gönderilmek üzere Defterdarlıklara tevdi edeceklerdir.

“İrsaliyeli fatura” da; faturayı düzenleyenin adı, ticari ünvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, malın nev’i, miktarı, fıyatı ve tutarı ile nereye ve kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, faturanın seri ve müteselsil sıra numarası, düzenleme tarihi ve saati ile anlaşmalı matbaa ile ilgili bilgilere yer verilecektir. Bu bilgilerin eksik olması halinde “irsaliyeli fatura” hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.
 

  1. Consignment Invoice
 
In Tax Procedures Code General Communiqué Series No.  211 promulgated by the Ministry of Finance based on the authorization bestowed on itself through  Article 257 of the Tax Procedures Code,  the Ministry has asserted that taxpayers are  allowed to draw up a single document called “consignment invoice” which will consist of  a combination of an invoice and a waybill, rather than the drawing up of the invoice the waybill separately. 
 
Those taxpayers who have relinquished from the right to draw up invoices within 7 days as of the date of the shipment, granted to them pursuant to Article 231/5 of the Tax Procedures Code,  and choose to fulfill this requirement immediately, they will be allowed to draw up a consignment invoice in accordance with the regulations provided below,  instead of drawing up an invoice and a waybill separately.

In addition to the use of consignment invoices in connection with their operations, taxpayers shall also be allowed to use invoices and waybills separately. 
In circumstances when the goods sold are shipped or arranged to be shipped  by the seller in order to be delivered to the buyer, the seller may draw up a single consignment invoice, or may draw up an invoice and a waybill separately. In cases when a consignment invoice is drawn up, a separate waybill shall not be required.

Meanwhile, in cases when the merchandise delivered is shipped or arranged to be shipped by the buyer, the waybill shall be drawn up by the buyer. 
In cases when the same establishment owns more than one places

of business or branches, the drawing up of a single waybill for all the shipment operations shall be deemed as adequate.

Taxpayers who sell merchandise, shall draw up “Consignment Invoices” in at least three copies. Consignment invoices that are not drawn up in three copies shall be deemed not to have been drawn up at all. 

As an obligation, two copies of the consignment invoices shall be kept  in the vehicle carrying the merchandise, and two copies of the consignment invoice shall be presented to the inspectors during the inspections and supervisions.  The inspectors shall write down their names and titles on  one copy of the consignment invoices presented to them, specify the date of inspection, and then they will  sign and seal the said copy and return it to the concerned individual, and shall present the other copy to the Fiscal Office, to be sent to the Tax Information Branch of the General Directorate of Revenues of the Ministry of Finance and Customs.  

The consignment invoice shall contain the name and  business title , tax office and tax account number of the person who has drawn up the consignment invoice,  the type, quantity and price of the merchandise, the name and address of the recipient, the name, business title, address and tax office and tax account number of the customer, the series and consecutive sequence number of the consignment invoice,  date and time of drawing up and the information  regarding the contracted printing company.  In the event that any one of the required information is missing, the invoice shall be deemed as not having been issued at all. 

YMM
HASAN YALÇIN

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: