KIDEM TAZMİNATI NEDİR VE NASIL HESAPLANIR ?

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem Tazminatı günümüze kadar yürürlükte bulunan yada yürürlükten kalkan tüm iş kanunlarında gerek mahiyeti itibariyle gerek uygulanabilirliği açısından ve gerekse hesaplanması açısından her zaman tartışıla gelmiş, bu konuda birbirleriyle çelişen yada birbirini destekleyen veya birbirine taban tabana zıt yargı kararları ile her zaman çalışma hayatının gündeminde kalmış çok kapsamlı yorumlara dayanan bir kanun maddesi olmuştur.

Öncelikle kıdem nedir? Tazminat nedir? Kıdem tazminatına hak kazanılabilmesi için hangi şartlar gereklidir? Kıdem Tazminatı nasıl hesaplanır?

Bu soruların cevabına bakmak gerekir.

KIDEM T.D.K. ca şöyle tanımlanmaktadır:

1-Bir görevde rütbece eskilik,

2- Bir görevde geçirilen süre.

TAZMİNAT : Zarar karşılığı ödenen para, ödence.

KIDEM TAZMİNATI ise: Belirli süre çalıştıktan sonra ayrılan işçiye görev süresine bağlı olarak verilen para…şeklinde tanımlanmaktadır.

Kıdem tazminatı müessesesi İş Kanunu’na işçilerin gelir ve iş güvenliğini sağlayıcı, gereksiz işten çıkarmaların işçiyi olumsuz etkileyecek durumların ortaya çıkmasını önleyici, işverenlerin sıradan ve önemsiz nedenlerle işçi çıkarmalarını frenleyici ve aynı zamanda işyerinde liyakatle, sadakatle, özveri ve başarı ile çalışarak hizmet etmesi nedeniyle işçiye yıpranması karşılığı bir ödül olması bağlamında getirilmiştir, diyebiliriz.

10 Haziran 2003 tarihinden itibaren1475 sayılı İş Kanunu 14. maddesi olan Kıdem Tazminatı hariç olmak üzere tamamen yürürlükten kaldırılmış, yerine 4857 sayılı İş Kanunu yürürlüğe girmiştir. Günümüzde Kıdem Tazminatı ile ilgili çalışma hayatımızda halen kullanılan yasal düzenleme 1475 sayılı yasadaki 14. maddedir.

*Bu maddeye göre bir işçinin kıdem tazminatını hak edebilmesi için;

1-İşçinin kendi isteği ile işten ayrılmamış olması,

2-İşçinin işveren tarafından AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN davranışları nedeniyle işten çıkarılmamış olması,

3-İşçinin erkek ise muvazzaf askerliği nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalmış olması,

4-İşçinin işten ayrılması, İş yasasının 24, maddesinde belirtilen İŞÇİNİN HAKLI BİR NEDENE DAYANARAK DERHAL İŞİ BIRAKMASI HAKKI şartına bağlı olması,

5-İşçinin emeklilik şartlarını yerine getirmiş olup emeklilik için ilgili kuruma toptan ödeme yada maaş bağlanması için müracaat etmiş olması,

6-İşçi en az 7000 gün prim ödeme gün sayısı veya en az 25 yıllık sigorta ve 4500 gün prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirmiş olup kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmayı beklemeden kendi isteği ile işten ayrılmış olması, Yada

506 sayılı yasanın geçici 81, maddesindeki emeklilik sürelerini doldurmuş olmak kaydı ile sadece yaşını doldurmayı bekliyor iken yine kendi isteğiyle işten ayrılmış olması,

7-İşçi kadın ise ve çalışırken evlenmiş ise evlendikten sonraki bir yıl içinde işten ayrılmak istemesi,

7-İşçinin ölmüş olması gerekir.

8- İşçinin aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı değişik işyerlerinde en az bir yıllık çalışma süresi olmalıdır.

Tabii ki kıdem tazminatına hak kazanabilmek için tüm yukarıdaki şartlar yanında Kıdem Tazminatının hesaplanması , hesaplamaya ne tür ücret ödemelerinin dahil edileceği, kıdem tazminatının üst sınırı, çalışılan günler ile çalışılmış sayılan günlerin neler olduğu, ödemenin nasıl yapılacağı, yapılacak ödemeden Sigorta primi , gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı, kıdem hakkından dolayı hak arama süresi, kıdemin başlangıcı ve sonu, çalışılan işyerinin İş Kanunu kapsamında olup olmadığı, süresi belirli, süresi belirsiz yada kısmi süreli işlerde kıdem tazminatının nasıl uygulanacağı, parça başına ücret esası ile olan çalışmalarda tazminatın nasıl hesaplanacağı, Grevde geçen sürelerin kıdem gününe ilave edilip edilmeyeceği, gibi kavramlar çok büyük özellikler arz etmektedir. Yukarıdaki soruları sıra ile şöylece cevaplayabiliriz:

*-Kıdem tazminatının hesaplanmasında uygulanacak yol;

İşçi zamana bağlı ücret alıyor ise (günlük, haftalık, aylık, saat ücreti gibi):

İşçiye ödenecek kıdem tazminatı çalıştığı her bir yıl için son 30 günlük brüt ücreti tutarındadır. Yıl kesirleri de dikkate alınır.Önce işçinin çalıştığı sürenin kaç yıl olduğuna bakılır, kaç yıl çalışmış ise çalıştığı yıl ile son çalıştığı ay içindeki brüt ücreti çarpılır. Sonra çalıştığı sürenin yıldan arta kalan ayları güne çevrilir ve son brüt ücrette 365 e bölünmek suretiyle günlük ücreti bulunur. Daha sonra günlük ücreti ile yıldan arta kalıpta güne çevrilen çalışma süreleri çarpılarak çıkan rakam önceki hesaplanan rakama ilave edilir.

İşçi götürü yada parça başına ücret alıyor ise:

Son brüt ücretinin hesaplanması özellik eder. Son brüt ücreti hesaplanırken işçinin son 1 yıl içinde almış olduğu ücretler toplanarak aynı yıl içinde çalıştığı toplam gün sayısına bölünür. Ancak işçi son bir yıl içinde zam almış ise zammın yapıldığı tarih ile işten ayrılma tarihi arasındaki toplam brüt ücreti bu süre içindeki fiilen çalıştığı gün sayısına bölünerek günlük ücreti bulunur.

* Son Brüt ücret hesaplanırken dikkat edilecek hususlar:
İşçinin aylık ücreti dışında kendisine ödenen ücret ekleri de olabilir. Bu ücret eklerinin hesaba katılabilmesi için ; a-Yapılan ödemenin sözleşmeden yada yasadan doğması gerekir.

b-Süreklilik arz etmesi gerekir.

c- Para veya para ile ölçülebilir olması gerekir.

Bu vasıfları taşıyan ücret eki mahiyetindeki ödemelerinde yıllık toplamı alınarak 365 e bölünmesi ve 30 ile çarpılması suretiyle aylık brüt ücretine eklenir.

Ücret eki sayılabilecek ve kıdem tazminatında brüt ücrete eklenecek ücret eklerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

1-Sürekli olarak ödenen İkramiyeler,

2-Sürekli olarak yapılan Yemek yardımı,

3-Sosyal yardım zammı niteliğinde sürekli yapılan yardımlar.(Yıllık izin harçlığı, konut yardımı, aile yardımı, eğitim yardımı, giyim yardımı, sağlık yardımı, çocuk zammı, yakacak yardımı, erzak yardımı, Ulaşım yardımı, v.s.)

4-Sürekli olarak verilen primler,

5-Kasa tazminatı,

Tabii ki tüm bu ödemelerin sürekli olması yanında, işveren ile işçi arasında yapılan sözleşmede belirtilmiş olması da gerekir.

* Aynı işverenin işyerinde çalışmakta iken örneğin 3 yılı aşkın bir süre çalışan bir işçi kendi isteği ile işten ayrılmış ise kıdem tazminatına hak kazanamaz. Bir süre sonra yeniden işe giren ancak bu kez işveren tarafından örneğin 9 ay sonra işten çıkarılan aynı işçi yine kıdem tazminatına hak kazanmıyor gözükmesine rağmen çalıştığı süre hesaplanırken önceki 3 yıllık çalışması da hesaba katılır ve toplam çalışması 1 yılı aşmış olması nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak alacağı tazminat hesaplanırken sadece son 9 aya isabet eden tazminatı alabilir. Diğer üç yılı aşkın sürenin tazminatını ise işveren istese dahi yasal olarak veremez.Çünkü iş kanununa göre hak edilmeyen dönemin kıdem tazminatının işverenin rızası olsa dahi verilmesi yasaktır.

* Kıdem tazminatının bir üst sınırı vardır.

1475 sayılı iş kanunun 14, maddesine göre işçiye bir yıllık hizmeti karşılığında ödenecek kıdem tazminatı tutarı Devlet Memurları Kanununa tabi EN YÜKSEK DEVLET MEMURUNA (Başbakanlık müsteşarı) bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesinden fazla olamaz. Bu rakam 01,11,2011-31,12,2011 dönemi için 2.731,85 TL. dır.

*İş Kanunu Kapsamında olmayan işlerde çalışan işçilerin Kıdem Tazminatı hakları yoktur. Aşağıda sayılan işyerleri ve işler İŞ KANUNU KAPSAMI DIŞINDADIRLAR………..

a-Deniz ve Hava Taşıma İşleri,

b-50 ve daha az işçi çalıştırılan Tarım ve Orman İşlerinin yapıldığı işyeri ve işletmeler,

c-Aile Ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,

d-Bir ailenin üyeleri ve üçüncü dereceye kadar yakın hısımları arasında dışarıdan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işler,

e-Ev Hizmetleri,

f-İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak kaydıyla çıraklar,

g-Sporcular,

h-Rehabilite edilenler

ı- 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 2. maddesinin tarifine uygun 3 kişinin çalıştığı işyerleri……..

* Kısmi süreli ve Çağrı Üzerine Çağrı Esasına dayalı Kısmi iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçilere de kıdem tazminatı uygulanmasında aynı esaslar geçerlidir. Yani bir yıllık süre hesaplanırken işçinin işe başlama tarihi ile İşi bırakma tarihi arasındaki süreye bakılır ve her hizmet yılı için bir aylık ücreti tutarında tazminat ödenir.

*İş şartları işveren tarafından tek taraflı olarak değiştirilir ve işçi bu şartlar altında çalışmak istemez ise 6 işgünü içinde iş akdini haklı olarak feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır.

*Çalışılan günlerin S.S.Kurumuna eksik bildirilmesi halinde işçi iş akdini haklı olarak feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır.

*Mevsimlik işte çalıştırılan bir işçiyi sonraki dönemde işe çağırmayan işveren işçiye kıdem tazminatı ödemek zorundadır.

*İşçi çalıştığı süre içinde grevlere katılmış ise grevde geçen süreleri kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınmaz.

*Kıdem Tazminatı S.S.K prim kesintisi ve gelir vergisi stopajına tabi olmayıp sadece Damga vergisi kesintisine tabidir.

31 Comments

 • halit karabas
  23 Mart 2014 | Permalink |

  ben 1 marta ıstıfa etım ama ısı bırakıcamı 1 ay onceden soyledım tazmınat alabılırmıyım acaba

 • hasan
  26 Mart 2014 | Permalink |

  merhaba ben 27/07/2005 tarihinde işe başladım ve 25/03/2014 tarihinde işten çıkarılma durumum var .Çalıştığım yıllar içerisinde hiç izin kullanmadım cumartesi ,pazar ve bayramlar da dahil sürekli çalıştım ve günlük 12 saat mesai almadan çalıştım benim tazminatımı hesaplayabilirmisiniz

 • Erdem Demir
  01 Nisan 2014 | Permalink |

  Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı ile maaş ile ilgili çeşitli hesaplamaları (brütten net, netten brüt, işsizlik vb) http://www.maashesapla.com adresinden yapabilirsiniz.
  Tazminat hesabı için doğrudan adres şu: http://www.maashesapla.com/tazminathesapla.php

 • ismail
  30 Ağustos 2014 | Permalink |

  1999 yılında devlet memurluğuna girdim. eski eşimle kavgadan 3yıl 1ay 15 gün ceza aldım. devlet memurluğundan çıkarıldım. 13 yıl 10 ay 10 gün hizmet sürem var. Bu çalıştığım süreler için tazminat hakkım var mı? varsa nasıl alabilirim ve emsal kararlar var mı? bana yardımcı olmanızı bekliyorum.

 • Şule yazıcı
  01 Eylül 2014 | Permalink |

  Merhabalar,2.11.1998 tarihinde işe başladım.4925 günü geçkin prim günüm var 15yılımı doldurdum.aynı iş yerinde 7yıldır full-tıme olarak çalışıyorum.ancak 8aylık bebeğim var ve bu yüzden kısmi part çalışmayı planlıyorum daha sonrada istifa edip kıdem tazminatımı talep edeceğim.1-2 sene kısmi part olarak çalışsam tazminatım hesaplanırken 7yıllık full-tıme çalışmış olduğum sürenin hesaplanması nasıl olur.son 30 gün hesaplanıyorsa kısmi part-tıme geçtiğimde yatacak prim ve alacağım ücretten dolayı diğer yıllarım kısmi part-tıme göre mi hesaplanır.yani bu durum da tazminatım azalır mı.alacağım ücreti korumak için nasıl işe devam etmeliyim.Teşekkür ederim

 • dicle
  05 Eylül 2014 | Permalink |

  5 sene 8 aydır özel sektörde çalışıyordum Eylül’ün birinde işten evlilik sebebi ile çıktım tam ne kadar kıdem tazminatı alacağım hiç bir bilgim yok cevaplarsanız sevinirim

 • Yusuf
  27 Kasım 2014 | Permalink |

  Öncelikle selam ben 15 yıllık sigortam var 3600 günü doldurdum Kıdem Tazminatı almak için SSK baş vurdum evrak aldım ama iş yerinde anlaşmalı Çık giriş yapacağım ama ne kadar tazminat alacağımı bilmiyorum çünkü işyerine güvenmiyorum hesaplama yardım ederseniz sevinirim Enson sigortaya yatan para 1487 gözüküyor 175 yol 100 yemek parası 19.12.2004 işe giriş 26.11.2014 çıkış olacak ne kadar alabilirim

 • murat
  24 Aralık 2014 | Permalink |

  1993yılında sigorta girişim var şu an işime 2005 te girdim askeri ücretle çalışıyorum günde 12 saat şu an kendim işten çıkarsam kıdem tazminatımı alabilirmiyim nasıl ne kadar alabilirim yardımcı olursanız sevinirim

 • ahmetzopa
  30 Aralık 2014 | Permalink |

  halen bir konfeksiyon firmasında çalışmaktayım sigortabaşlangıcım 01031986buişyerinde sigortalı başladığam tarih 27092000aralıksız çalışıyorum bizi senede birkaçkez ücretsiz izinlidiye sigortalarımızı düşürüyorlar maaşımızda işlemiyor devler 50işçi olursadoktor vegüvenlikçi zorunlu kılmıştı bunlarda atölyeyi ikiye böldüler bizim bölümü oğlunun üzerine yaptı aynı gün çıkışımızı ve girişimiziyaptı2013yılındamaaşımız yüksek fakat askeri ücret karşılığında ödeniyor işyerinden kendi isteğimle ayrılmak isyiyorum tazminatımı alabilirmiyim girşçıkışta sorun olurmu neyapmalıyım ve kaçtl alırım şimdiye kadar kimseye tazminat vermemişler uzun süre tatil yapıyorlar işçi kendiliğinden gitsin diye beni aydınlatırsanız çok sevinirim saygılar

 • cumhur gençal
  06 Ocak 2015 | Permalink |

  ben 6 yıldır bir işyerinde geçici işci olarak istihtam ediyorum (çalışıyorum) ama geçici olduğumuz için yılbaşında ve haziran sonunda iki defa çıkış veriliyor bu zaman bi sorun olduğunda işten çıkarıldığımda kıdem tazminatı alma hakkım varmıdır.

 • ibrahim
  13 Şubat 2015 | Permalink |

  ben 13.04.2011tarihine ise başlayıp30.12.2014 tarinde işten cikartil dim en son aldığım burt maaş 1417 tl yılda 4 ikramiye vardı ama ikramiye geldikten sonra ben 1 ikramiye alabildim 200tl ne kadar kıdem ve ihbar tazminatı alabilirim cevap yazarsanız sevinirim teşekkürler

 • mehmet süngür
  24 Şubat 2015 | Permalink |

  peki işveren ile anlaşılsa kıdem tazminatı yine alınır mı?

  http://www.zipzippark.com

 • 10 Haziran 2015 | Permalink |

  get the best instructions available

 • arif durmuş
  24 Haziran 2015 | Permalink |

  3.5 aylık isciyim işten çıktım tazminat alabilirmiyim.

 • memet
  27 Haziran 2015 | Permalink |

  gir çık tazminat al. işvereni soy. yalan dünyada bırak patronlar rahat yaşasın.

 • RUHAN
  08 Temmuz 2015 | Permalink |

  Benim tam süreli işyeri(30) en son SGK(Şişli ) kayıtlarında brüt maaşı 7390tl, Nisan ayindan beri ayda 1 saat hizmet verdiğim iş yerinde(SGK KADIKÖY) 40tl görülüyor.SGK girişim 8/1998, prim 3900 gün. Kıdem tazminatı nereye göre hesaplanacak? En son primi Kadıköy yatırmış olduğu için işlemlerini sadece buradan yapabileceğimi söylüyorlar. Prim 40tl üzerinden mi yapılacak.Ne yapmam gerekir. Teşekkürler ederim.

 • kemal
  21 Ekim 2015 | Permalink |

  1sene 2ay calistigim iş yeri iflas etti gunde 12saat çalışıyordum ve tatillerde bayramlarda çalıştım nekadar tazminat telep etmem lazim

  1398tl bankaya yatan ama1700 maas

 • ülkü
  16 Kasım 2015 | Permalink |

  ben bir işyerinde bir senemi doldurmama 10 aykala işime son verildi 15 gün ön ihbar olarak düşünürsek geriye 15 gün kalıyor senemin dolmasına bu durumda senem dolmuyor ne yapmam gerekiyor yardımcı olabilri misiniz? yani kıdem tazminatı vermemek için bu şekilde yaptıklarını düşünüyorum yardımcı olursanız sevinirim

 • Çaykun Alpaslan
  27 Kasım 2015 | Permalink |

  Apartman kapıcıları için 2003 Den önceki çalışmaları için kıdem tazminatı ödenmeyeceği konusunda Yargıtay 7. Hukuk dairesin13.06.2014 tarihli kararı geçerli midir.Biz 2014 de çıkarken 20 senelik 20 bin tl kıdem tazminatı ödedik.Bunun 9 senesini fazla Ödemiş oluyoruz.Bunu nasıl geri alırız?(Bu arada kapıcı dava açtı bir 20bin tl daha istiyor.)

 • 09 Ocak 2016 | Permalink |

  merhaba
  08-12-1994 yolında işe giriş yaptım
  18-07-2012 yılında hastalandım kolon kanserı oldum
  15-12-2012 yılında ssk dan kdem tamınatımı almak ıstıyorum yazısını verdım
  30-09-2014 tarıhınde cıkışım verılmiş
  2015 şubat ayınd ataksıtle hesaplanan ucretı yatırdılar aldım dogrumu hesaplanmış bılemıyorum
  burut::3060 tl den hesaplanmış
  yılda 2 defa ıkramıye alıyoruz

  bana sonuc olarak odenmesı gereken mıktarı hesaplaya bılırmısınız

 • Mehmet
  18 Şubat 2016 | Permalink |

  Selamun aleykum ben 1 nisan 2015 tarihinden beri ayni işyerinde calismaktayim.guvenlik şirketinin el değiştirmesi nedeniyle 31 mart 2016 tarihinde sözleşme fesih olacak 1 gün ile jidem tazminat hakkin oluyor mu merak ettim.

 • Cevdet demir
  28 Mart 2016 | Permalink |

  Questions or Comments

 • cengizhan
  20 Nisan 2016 | Permalink |

  iyi günler ben otele 2003 yılında girdim ve 2010 yılında başka otele işe başladım 2 sene sonra tekrar çağırdılar aynı otele işe başladım bu sene geç açılacakmış otel ve 2 gün önce işe gel davetiyesi gönderdiler gittim bana 19 07 2016 tarihine kadar çağırırız diye kagıt imzaladılar şimdi acaba tazminat davası açsam kazana bilirmiyim ve kazanırsam ne kadar alabilirim teşekkürler

 • 16 Ağustos 2016 | Permalink |

  Yil İs çıkar tazminat veremiyor cep telefon numara 0 543 432 0 574 mesaj ulaştır olan

 • Hamit
  30 Ekim 2016 | Permalink |

  Merhbalar 2013 te başladığım işten 27.102016 ayrıldım patronum ben sana hakkını verecem dedi bana imza attırdı haklarımı aldım die ben şimdi imza attım die hakkımı alabilecekmiyim ama benkendi isteğimle ayrıldım

 • Zafer
  19 Ocak 2017 | Permalink |

  İrfan bey 1974 doğumluyum 3500 pırım günü var, işveren işten çıkardı benimde hatam oldu Tazminat alabilirmiyim

 • elif
  28 Kasım 2017 | Permalink |

  08.05.2016 Dan itubaren calismaktayim massim asgari ucret yemek parasi250 tl,aliyorum 6 gun yillik izne ciktim hic zam almadigim icin isten,cikcam tazminat alablrmiyim

 • İsmail
  07 Aralık 2017 | Permalink |

  14.03.2008 işe girdim, apt görevlisi olarak hizmet veriyorum, maaşım 1510 TL bürüt maaş 1777 TL. 2018 Haziran’da işden çıkarılacağım, iş verenim işden çıkardığı için ben ne kadar tazminat ve kıdem ve tüm haklarım nedir ve ne kadardır, bu arada kapıcı dairesinde oturuyorum ücretsiz, sözleşme yok, giderlerimi kendim karşılıyorum elektrik su vs,. Cevap yazarsanız çok minnettar olurum, teşekkür ederim

 • İsmail
  07 Aralık 2017 | Permalink |

  14.03.2008 işe girdim, apt görevlisi olarak hizmet veriyorum, maaşım 1510 TL bürüt maaş 1777 TL. 2018 Haziran\’da işden çıkarılacağım, iş verenim işden çıkardığı için ben ne kadar tazminat ve kıdem ve tüm haklarım nedir ve ne kadardır, bu arada kapıcı dairesinde oturuyorum ücretsiz, sözleşme yok, giderlerimi kendim karşılıyorum elektrik su vs,. Cevap yazarsanız çok minnettar olurum, teşekkür ederim

 • İsmail
  07 Aralık 2017 | Permalink |

  14.03.2008 işe girdim, apt görevlisi olarak hizmet veriyorum, maaşım 1510 TL bürüt maaş 1777 TL. 2018 Haziran\\\’da işden çıkarılacağım, iş verenim işden çıkardığı için ben ne kadar tazminat ve kıdem ve tüm haklarım nedir ve ne kadardır, bu arada kapıcı dairesinde oturuyorum ücretsiz, sözleşme yok, giderlerimi kendim karşılıyorum elektrik su vs,. Cevap yazarsanız çok minnettar olurum, teşekkür ederim

 • 24 Nisan 2023 | Permalink |

  MERHABA BEN İŞİTME ENGELİLERE OLDU ANKARA VE MEMLEKET ERZURUM OLDU SELAM
  HATİRA BELİRİNİZLERİM
  İŞ 3 ADET TAZMİNAT PARA ŞUANDA YOK TAMAM HATİRA
  ANDAÇ GRUP HASTA TEMİZ ANKARA SİHHİYE-TAB GİDA POPEYES TAVUK BILAŞİK YER ANKARA BEŞEVLER-LAZZONI MOBİLYA FABRİKA ANKARA AKYURT HATİRA OLDU TAMAM TEŞEKKÜRÜMLERİM

2 Trackbacks

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: