Kurumlarda tasfiye halinde vergileme

Kurumların tasfiyesi halinde vergilemeye ilişkin düzenlemelere KVK’nun 17’nci maddesinde yer verilmiştir. Sözkonusu düzenlemeler aşağıdaki gibidir.
 
1.Tasfiye dönemi:Her ne sebeple olursa olsun, tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye dönemi geçerli olur.
a) Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte başlar ve tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona erer. Başlangıç tarihinden aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı ve tasfiyenin sona erdiği dönem için ilgili takvim yılı başından tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönem bağımsız bir tasfiye dönemi sayılır.
b) Tasfiyenin başladığı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun tasfiyeye girdiği tarihten başlar ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam eder.
c) Tasfiyenin zararla kapanması halinde tasfiye sonucu, önceki tasfiye dönemlerine doğru düzeltilir ve anılan dönemlerde fazla ödenen vergi mükellefe iade edilir.
ç) Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde tarh zamanaşımı, tasfiyenin sona erdiği dönemi izleyen yıldan itibaren başlar.
d) Tasfiyeden vazgeçilmesi halinde, kurum hakkında tasfiye hükümleri uygulanmaz. Böyle bir durumda, tasfiyeden vazgeçme kararı, bu kararın alındığı dönemin başından itibaren geçerli olur. Tasfiyeden vazgeçme kararının alındığı tarihe kadar verilen tasfiye dönemi beyannameleri, normal faaliyet beyannamelerinin yerine geçer. Tasfiyesinden vazgeçilen kurumun geçici vergiyle ilgili yükümlülükleri, tasfiyeden vazgeçilmesine ilişkin kararın alındığı tarihi kapsayan geçici vergilendirme dönemi başından itibaren başlar.
2. Tasfiye beyannameleri: Tasfiye beyannameleri, tasfiye memurları tarafından tasfiye dönemlerinin sonundan itibaren Kanunun 14 üncü maddesinde yazılı sürelerde; tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilir.
3.Bu madde gereğince verilecek olan beyannamelere, bilânço ve gelir tablosu ile tasfiye bilânçosuna göre ortaklara dağıtılan paralar ve diğer değerlerin ayrıntılı bir listesi eklenir.
4. Tasfiye kârı: Tasfiye halindeki kurumların vergi matrahı tasfiye kârıdır. Tasfiye kârı, tasfiye döneminin sonundaki servet değeri ile tasfiye döneminin başındaki servet değeri arasındaki olumlu farktır.
a) Tasfiye kârı hesaplanırken;
1) Ortaklara veya kurum sahiplerine tasfiye esnasında avans olarak veya diğer şekillerde yapılan her türlü ödemeler tasfiyenin sonundaki servet değerine,
2) Mevcut sermayeye ilave olarak ortaklar veya sahipleri tarafından yapılan ödemeler ile tasfiye esnasında elde edilen ve vergiden istisna edilmiş olan kazanç ve iratlar tasfiye döneminin başındaki servet değerine, eklenir.
b) Hisselerine mahsuben ortaklara dağıtılan, satılan, devredilen veya kurum sahibine iade olunan iktisadî kıymetlerin değerleri, Kanunun 13 üncü maddesine göre ve dağıtımın, satışın, devrin veya iadenin yapıldığı gün itibarıyla belirlenir.
c) Bu maddeye göre tasfiye kârının hesaplanması sırasında, Kanunun 8, 9, 10 ve 11 inci madde hükümleri de ayrıca dikkate alınır.
5. Servet değeri: Tasfiye döneminin başındaki ve sonundaki servet değeri, kurumun tasfiye dönemi başındaki ve sonundaki bilânçosunda görülen öz sermayesidir. Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde izleyen tasfiye dönemlerinin başındaki servet değeri, bir önceki dönemin son bilânçosunda görülen servet değeridir.
6.Aşağıda belirtilenler dışında kalan her çeşit karşılıklar ile dağıtılmamış kazançlar bu sermayeye dahildir:
a) Vergi kanunlarına göre ayrılmış olan her türlü amortismanlar ve karşılıklar ile sigorta şirketlerinin teknik karşılıkları.
b) Hissedar veya sahip olmayan kimselere dağıtılacak olan kazanç kısmı.
7.Tasfiye memurlarının sorumluluğu: Tasfiye memurları, kurumun tahakkuk etmiş vergileri ile tasfiye beyannamelerine göre hesaplanan vergiler ve diğer itirazlı tarhiyatlar için, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 207 nci maddesine uygun bir karşılık ayırmadan aynı Kanunun 206 ncı maddesinin dördüncü sırasında yazılı alacaklılara ödeme ve ortaklara paylaştırma yapamazlar. Aksi takdirde bu vergilerin asıl ve zamları ile vergi cezalarından şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar.
a) Yukarıda belirtilen vergiler ile sekizinci fıkra uyarınca tasfiye işlemlerinin incelenmesi sonucu tarh edilecek vergilerin asılları ve zamları, tasfiye sırasında dağıtım, devir, iade veya satış gibi yollarla kendisine bir iktisadî kıymet aktarılan ya da tasfiye kalanı üzerinden kendisine paylaştırma yapılan ortaklardan da aranabilir. Ortaklardan tahsil edilmiş olan vergi asılları için ayrıca tasfiye memurlarına başvurulmaz.
b) Tasfiye memurları, bu madde gereğince ödedikleri vergilerin asıllarından dolayı, yukarıda belirtilen yollarla kendisine bir iktisadî kıymet aktarılan veya tasfiye kalanından pay alan ortaklara ya da ortakların aldıkları bu değerler vergileri karşılamaya yetmezse İcra ve İflas Kanununun 207 nci maddesine uygun oranlar dahilinde aynı Kanunun 206 ncı maddesinin dördüncü sırasında yazılı alacaklarını tamamen veya kısmen tahsil eden alacaklılara rücu edebilirler.
8. Tasfiye işlemlerinin incelenmesi: Tasfiye beyannamesinin verilmesiyle birlikte tasfiye memurları, işlemlerinin vergi kanunları yönünden incelenmesini bir dilekçe ile isterler. Dilekçenin verilmesinden itibaren en geç üç ay içinde vergi incelemelerine başlanarak aralıksız devam edilir. Vergi incelemesinin bitmesini izleyen otuz gün içinde vergi dairesi sonucu tasfiye memurlarına yazı ile bildirir. Buna göre kurumdan aranan vergilerin sonucu alınıncaya kadar tasfiye memurlarının, yedinci fıkrada yazılı sorumluluğu devam eder.
9.Maliye Bakanlığı, mükelleflerin hukukî statülerini, faaliyet gösterdikleri alanları ve tasfiyeye giriş tarihindeki aktif büyüklüklerini dikkate almak suretiyle tasfiye işlemlerine yönelik inceleme yaptırmamaya yetkilidir.

 
 
 Taxation of the corporations in Liquidation

 
Regulations regarding the taxation of the corporations which have entered into state of liquidation are provided in Article 17 of the Corporation Tax Code. The pertinent regulations are as follows:
 
1. Liquidation Period In the taxation of corporations in receivership for whatever reason, the liquidation period shall be substituted in place of the accounting period.
 
a)   The liquidation period shall begin upon the date the registration of the general assembly resolution regarding the liquidation process, and ends on the date of registration of the resolution concerning liquidation; the period extending from this date to the end of the same calendar year, as well as each calendar year following this period, shall be considered an independent liquidation period.
 
b)   In the event that liquidation terminates in the same calendar year, the liquidation period shall commence with the date the corporation goes into liquidation, and shall extend until the date liquidation is completed.
 
  1. In the event that the liquidation ends in loss, the result of the liquidation is revised in retroactive manner, taxes collected on the basis of previously filed liquidation statements shall be refunded.
 
d) In liquidation which take longer than one year, the prescription period for assessment shall commence as of the year following the period in which liquidation is finalized.

e)  If the liquidation is relinquished, the liquidation procedures are not applied for the company. In such cases, thr  decision concerning relinquishment gains validity as of the beginning of the period on which the decision for relinquishment was passed. The liquidation statements that are filed until the decision for liquidation are passed, shall replace the normal statements of activities.  The liabilities of the company who liquidation is relinquished relating to temporary taxes,  shall begin as of the beginning of the temporary tax period n which the decision concerning the relinquishment of liquidation has begun. 
 
2. Liquidation Statement  Liquidation statements shall be submitted by the liquidator to the Tax Office with which the corporation is associated, during the periods specified in Article 14, starting from the end of the liquidation period, during the liquidation period, and, if the liquidation has been resolved, then within thirty  days following the determination of the balance sheet or the final accounting.
 
3.  The balance sheet and the profit and loss statement, along with a detailed inventory of funds and other assets distributed to the partners according to the liquidation balance sheet, shall be attached to the statement to be submitted as required by this Article.
 
Liquidation Profit:   The tax base for corporations in receivership shall be their liquidation profit.  Liquidation profit is the positive difference between the value of wealth at the end of the liquidation period and the value of wealth at the beginning of the liquidation period.
 
a)  In the calculation of the liquidation profit:
 
1)  All payments of whatever type, made to the partners or owners of the corporation during the course of liquidation as advances, or in any other fashion, shall be added to the value of wealth at the conclusion of liquidation;
2) Payments made by the partners or owners, in addition to existing capital, as well as all earnings and revenues acquired during the course of liquidation, which are excluded from taxation, shall be added to the value of wealth at the conclusion of liquidation.
 
b) The values of the economic assets distributed, sold, transferred  to the shareholders, or returned to the owner of the enterprise, are determined pursuant to Article 13 of the Law, and as of the date on which the assets in question were distributed, sold, transferred, or returned.
 
c) During the calculation of the liquidation profit pursuant to this article, the provisions of Articles 8, 9, 10 and 11 are also taken into consideration. 
 
5. Value of Wealth:  The value of wealth at the beginning of the liquidation period is the corporation’s equity capital as it appears on its balance sheet at the beginning of the liquidation period. In liquidation which last longer than one year, the value of wealth at the beginning of subsequent liquidation periods shall be the value of the previous period.
 
6. All types of reserves and undistributed earnings, other than the ones listed below, shall be part of this capital.
 
a). All depreciation, amortization, and provisions for contingencies set aside in accordance with Tax Legislation, as well as the technical reserves of insurance companies;
b) The portion of earnings which are to be distributed to persons who are not shareholders or owners.
 

  1. Responsibilities of the Liquidator  Without setting aside an appropriate contingencies pursuant to Article 207 of the Law on Enforcement and Bankruptcy no 2004, dated 9/6/1932 on the taxes which have accrued to a corporation, as well as those which have been calculated on the basis of liquidation statements, or without setting aside contingencies for such taxes and other contested assessments, a liquidator may not make payments to the creditors listed in Position 4 of Article 206 of the said law, nor may they make apportionment to the partners. In the contrary case, they shall personally and jointly be liable for such taxes due, for their surcharges, and penalties.
 
a) Taxes due and their surcharges may also be demanded of partners to whom apportionment has been made. Separate demands shall not be made to the liquidator for taxes which have been collected from partners.
 
b) A liquidator may recourse, in whole or in part, the credit owing to the taxes due, stated in the fourth position of Article 206 of the Law on Enforcement and Bankruptcy,   which they have paid as required by this Article, to partners receiving shares from the liquidation, if apportionment has been made, or if the partners’ shares of liquidation are insufficient to cover taxes,  within the scope of the proportions stated in  Article 207 of the Law on Enforcement and Bankruptcy.
 
 
8. Audit of Liquidation Proceedings :  Apart from the presentation of the liquidation statement, a liquidator shall also make a formal petition for an audit of their work from the standpoint of taxation.
Within three months by latest, of the submission of the petition, a tax audit shall commence and continue without interruption. Within thirty  days following the completion of the tax audit, the Tax Office shall notify the liquidator, in writing, of the results. Until the receipt of the taxes sought from the corporation, the responsibilities of the liquidator as specified in paragraph 7  shall continue.
 
9. The Ministry of Finance is authorized not to conduct audits by taking intro consideration the legal status, areas of activity, and the size of their assets as of the date on which they have entered into liquidation.
YMM
HASAN YALÇIN

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: