Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarda KDV iadesi.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)                   

 TARİH: 19.12.2006

 SAYI   : KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.11.9690

  KONU : Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan   satışlarda kdv iadesi. 

          ……………………………………. ŞTI. 

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-b maddesi, Türkiye de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında KDV tahsil edilir. Ancak, gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgelerin ibrazında tahsil edilen KDV iade olunur, hükmündedir.

 43, 51, 58, 92 ve 96 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara istisna kapsamında teslimin usul ve esasları açıklanmış olup 43 Seri No.lu Genel Tebliğin 8. maddesinde İstisna kapsamındaki satışlarla ilgili verginin beyanı ve indirimi ile indirilemeyen vergilerin satıcıya iadesinin, 39 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin I/A bölümündeki açıklamalara göre yapılacağı belirtilmiş,

 51 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “E – İadeden Sonra Yapılacak İşlemler” başlıklı bölümünde;  

 “1. İzin belgeli satıcılar, Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapacakları satışlarda kullanacakları fatura/çekleri 4 nüsha olarak düzenleyip aslı ile iki örneğini alıcıya vereceklerdir.

 2. Alıcılar gümrük çıkışında ellerindeki fatura/çek nüshalarının aslını ilgili gümrük görevlilerine onaylatıp muhafaza edecekler, diğer iki nüshayı görevlilere bırakacaklardır.

 3. İade alıcıda kalan onaylı fatura/çek asıl nüshası ile yapılacaktır. Aracı firmalar iade işleminden sonra bu nüshaları satıcıya göndermeyecekler, Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre saklayacaklardır. Ancak 1 ay içinde yaptıkları iadeler için bir icmal düzenleyerek, izleyen ayın ilk 10 günü içinde ilgili satıcıya göndereceklerdir. Bu icmalde; iadeye esas olan fatura/çekin tarih ve numarası, iadeye esas olan katma değer vergisi tutarı ve iade tarihi yer alacak, aracı firmanın kaşesi tatbik edilerek ve firma yetkililerince imzalanarak onaylanacaktır.

 Söz konusu icmaller, satıcılar tarafından Vergi Usul Kanununda öngörülen süreler içinde defterlerine kaydedilecektir. İcmallere dayalı katma değer vergisi indirimi ise, icmalde yer alan iade tarihlerinin ait olduğu dönem beyannamesinde yapılacaktır. İcmalin satıcıya intikal ettiği tarihte bu beyanname verilmişse indirim, icmalin deftere kaydedildiği dönem beyannamesinde yapılacaktır.

 İzin belgeli satıcılar bu icmalleri ve kendilerinde kalan özel Fatura/Çek nüshalarını Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümleri çerçevesinde saklayacaklardır. Öte yandan, satıcıların 43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin A/8 bölümündeki diğer açıklamalara da uyacakları tabiidir.” Denilmektedir.

 58 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “C – İade Edilecek Vergilerin Hesabı” bölümünde ise;

 “39 ve 52 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde iade ile ilgili Bildirim doldurulurken Bildirimin 81 ve 83. satırlarına işlem bedellerinin, 82 ve 84. satırlarına ise bu işlemler dolayısıyla yüklenilen vergilerin yazılacağı belirtilmiştir,

 Konunun yeniden değerlendirilmesi sonunda, Bildirimin 82 ve 84. satırlarına istisna kapsamına giren işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin değil, alıcı veya temsilciliklere intikal ettirilen (iade edilen) vergi tutarının yazılması uygun görülmüştür.

 Buna göre, verginin alıcı veya temsilciliklere intikal ettirildiği dönemde Beyannamenin 54. satırında indirim konusu yapılan tutarlar, aynen Bildirimin 82 ve 84. satırına da yazılacak, iade edilecek vergi bu bilgilere göre hesaplanacaktır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

             84 Seri No.lu ve daha sonraki Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarda kdv iadesiyle ilgili herhangi bir değişikliğe yer verilmediğinden yukarıda anılan mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir.

             Buna göre, Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara 43 Seri No.lu tebliğ kapsamında yapılan teslimlerde iade edilecek vergi tutarı yüklenilen katma değer vergisi tutarı değil, bu satışlar için hesaplanan ve alıcıya iade edilen katma değer vergisi tutarı olacaktır.   

 Bilgi edinilmesini rica ederim.

One Trackback

  • %A %B %e%q, %Y | Permalink |

    bursa haberleri…

    Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlarda KDV iadesi. – Mali Müşavir Alanya | SMMM İrfan AKALIN…

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: