Vergi Mahremiyeti

Vergi mahremiyetine ilişkin düzenlemelere VUK’nun 5’nci maddesinde yer verilmiştir. Buna göre aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısiyle, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazımgelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef’ine kullanamazlar;
1. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar;
2. Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar;
3. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler;
4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler.
Bu yasak, yukarıda yazılı kimseler, bu görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder.
Ancak, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Vergisi, sermaye şirketlerinin Kurumlar Vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahları (zarar dahil) ve beyanları üzerinden tarh olunan Gelir ve Kurumlar Vergileri ile mükelleflerin ad ve unvanları, bağlı oldukları vergi dairelerince beyannamelerinin verildiği yıl içinde dairenin münasip yerlerine asılacak cetvellerle ilan olunur. Mükellefin bağlı bulunduğu teşekkül varsa, bu ilan orada da yapılır.
Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar. İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca belli edilir.
Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir.
Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adlî ve idarî soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Bu bilgilerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir.
Açıklanan bu bilgiler ele alınarak mükelleflerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz edilemez.
 

Tax Confidentiality

Regulations concerning tax confidentiality, are provided in Article 5 of the Tax Procedures Code.  According to the concerned regulation, the persons listed below may not divulge secrets, or other matters which should remain secret which they have learned as a consequence of their duties, and which pertain to the taxpayer or to persons concerned with the taxpayer, to the circumstances of transactions or accounts, to their businesses, to their enterprises, to their wealth or to their professions; nor may they employ such matters to their own advantage or to that of third parties:
 
1. Officers engaged in tax procedures and examinations;
 
2. Those who are assigned to duty in Tax Courts, in Regional Administrative Courts or in the Council of State;
 
3. Those who participate in commissions established in accordance with tax laws;
 
4. Experts employed in tax affairs.
 
This prohibition shall continue even if the foregoing individuals should cease to perform their duties.
 
However for the purpose of ensuring tax security, the bases for assessment (including losses) represented by those with an Income Tax liability in their annual Income Tax declarations, and by companies with share capital in their Corporate Tax declarations, the amounts of income or corporate taxes levied on such declarations along with the taxpayers’ names and trade names shall be announced in schedules to be posted by the Tax Offices to which they are responsible in appropriate locations at the Office during the year in which the declaration is filed. If an organization exists of which the taxpayer is a member, this announcement shall also be made there as well.
 
Those with an income tax liability (including taxpayers who are taxed on simple earnings  basis) as well as companies with share capital shall be required by the last day of May of each year to post a sign showing the amounts of their earnings which served as the basis for the tax levy as well as the amounts of taxes falling due on these in their headquarters, branch offices, and sales outlets in a manner which shall be easily visible and legible to the owners of the business and to taxpayers. Other matters relevant to announcement and these signs shall be specified by the Ministry of Finance.
 
 
The statements of the taxpayers that are taken as basis  in tax assessment,  the tax penalties that have gained decisiveness, and the tax burdens and tax penalties that have not been paid although overdue, can be disclosed by the Ministry of Finance.  The Ministry of Finance may transfer this authorization  to the local authorities. 
 
Moreover, based on the information and documents requested in connection with the judicial and administrative inquiries conducted by the public authorities,  the banks may be provided with information relating to the tax totals that they will be collecting. The procedures and principles regarding the provision of such information, are determined by the Ministry of Finance. Provision of information to legally established professional organizations and the associations and professional chambers established pursuant to Law Numbered 3568 concerning those who are shown, by means of tax audit reports, to have drawn up or have made use of documents that are false or misleading in terms of their contents shall not constitute a violation of tax confidentiality. The conditions and limits for the provision of such information, and the procedures and principles concerned with this matter shall be spelled out by the Ministry of Finance and Customs.
 
The personal dignity, reputation, and rights of a taxpayer may not be impugned on the basis of such divulged information.
YMM
HASAN YALÇIN

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: