Whether or not a withholding will be in question in case there is no rental payment

Kira ödemesi yapılmaması durumunda tevkifat olup olmayacağı
 
Vergi tevkifatının yapılabilmesi, ancak nakten veya hesaben ödeme yapılması şartına bağlı olup, herhangi bir kira ödemesinde bulunulmaması durumunda tevkifat söz konusu olmayacaktır.

Konuya ilişkin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 15.07.2008 Tarihli özelgesi aşağıdaki gibidir.
 
İlgide kayıtlı dilekçenizde, …/11/2006 tarihinde ….. Konut Yapı Kooperatifi ile kira sözleşmesi yaptığınızı, ancak kiralanan taşınmazın fiziki durumu sebebiyle …. Belediyesi’nden ruhsat alınamadığından dolayı ticari faaliyete başlayamadığınızı ve kooperatife kira ödemesi yapmadığınızı belirterek, ödenmeyen kiralar için gelir vergisi tevkifatı yapıp yapmayacağınızı sormaktasınız.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun  “Vergi Tevkifatı” başlıklı 94. maddesinde; “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar” denilmek suretiyle, tevkifat yapacaklar sayılmış olup, maddenin alt bendinde de hangi hallerde ve hangi oranda tevkifat yapılacağı bentler halinde sıralanmıştır.

Konuyla ilgili hükümlerin yer aldığı, sözü edilen maddenin 5/c numaralı bendinde; Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,01.01.2007 tarihinden itibaren %20 oranında  tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanun’un 96.maddesinde, “Vergi tevkifatı, 94.madde kapsamına giren nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanır. Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder” hükmü yer almıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre; vergi tevkifatının yapılabilmesi, ancak nakten veya hesaben ödeme yapılması şartına bağlı olup, sözü edilen kooperatife herhangi bir kira ödemesinde bulunulmaması durumunda tevkifat söz konusu olmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 15.07.2008 Tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-94/5: sayılı Özelgesi )

Whether or not a withholding will be in question in case there is no rental payment
 
 
The applicability of the tax withholding is subject to the exclusive condition that a payment has been made in cash or on account, and in case there is no rental payment, payment of a withholding will be out of question. 
 
The Ruling issued by the Istanbul Tax Office Department regarding this subject matter, dated 15.07.2008, is provided above.
 
In your letter of petition mentioned in the Ref section above, you have mentioned that you have signed a rent contract with  …….. Housing Cooperative,  however, that since you have been unable to receive a license from the …. Municipality due to the physical condition of the immovable property that was rented, you were unable to start your  commercial activities and  have not extended any rental payments to the cooperative, and inquire on whether or not you will assess income tax withholding over the unpaid rental bills.
 
In Article 94 of the Income Tax Code Numbered 193 containing the title “Tax Withholding”,  it is stated that “Public administrations and institutions, public commercial concerns, other incorporations, commercial companies, business partnerships, associations, religious and charitable foundations, the commercial operations of associations and religious and charitable foundations, those managing security investment funds, tradesmen and self-employed individuals who are required to report their true income, and farmers whose agricultural earnings are determined on the basis of a balance sheet or an agricultural trading account shall be obliged to make a tax withholding on the payments enumerated below (including those paid as advances) at the time they are made in cash or on account to be set off against the Income Taxes of the recipients of the emoluments”, and in the sub paragraph of the same article, the types of payments on which withholdings shall apply, and the applicable rates of withholding have been enumerated.
 
In sub paragraph 5/c of the said Article, it is sated that as of 1.01.2007, a withholding at a rate of 20% shall be levied over the b) From payments of rent for the leasing of immovable properties belonging to cooperatives.
 
In Article 96 of the same Law,  it is stated that “Tax withholding shall be applied to payments made in cash or on account which are included in the scope of Article 94. The term “payment on account” as used in this Article shall mean all records and transactions showing that those making payments of earnings and revenues subject to withholding are indebted to their beneficiaries.”
 
In light of this Article and the relevant explanations; the applicability of withholding is subject to the exclusive condition that the payments are made in cash or on account,  and in case no rental payments are extended to the cooperative in question, assessment of a withholding will be out of question. 
 
(Ruling issued by the Istanbul Tax Department dated 15.07.2008, and Numbered B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-94/5)
YMM

HASAN YALÇIN

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: