İndirilemeyecek KDV

KDV’de İndirim Mekanizması
 

Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler:
a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi,
b) İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi,
c) Götürü veya telafi edici usulde vergiye tabi mükelleflerden gerçek usulde vergilendirmeye geçenlerin, çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki mallara ait fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi,
Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez.
Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51’i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi nakden iade edilir.Bakanlar kurulu,vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla,amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisinin iade hakkını kaldırmaya; Maliye Bakanlığı bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.
İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.
Maliye Bakanlığı vergi indirimi uygulamasında doğabilecek aksaklıkları, vergi mükerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan vermeyecek şekilde, bu Kanunun ana ilkelerine uygun olarak gidermeye ve indirimle ilgili usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir.

İndirilemeyecek KDV
Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez:
Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi,
Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi,
Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisi,
Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi.

Deduction Mechanism in VAT
 
Taxpayers may deduct the following taxes relevant to their activities from the value-added tax calculated on their taxable transactions, unless contrary provisions exist in this act:
 
a) The value-added tax represented on invoices or similar documents, made out for deliveries and services conducted for themselves;
 
b) The value-added tax paid for imported goods and services.
 
c)  In the case of taxpayers  who have passed from becoming subject to taxation on lump-sum or  compensatory basis to taxation on actual earnings basis, the value added taxes disclosed on the invoices and similar documents issued at the beginning of the account period  based on the inventories  that are taken. 
 
In the case that the total amount of value-added tax deducted in a taxation period is in excess of the total value-added tax accrued by the transactions of the taxpayer, is difference shall be carried over to following periods and not returned.
 
To the extent that, pursuant to Article 28, the value added taxes relevant to the services and deliveries of whose rates were reduced by the Council of Ministers,  but that could not be reduced on time,  and of whose total exceeds the  limit that is determined by the Council of Ministers, shall be paid to be credited  against the taxes and the social security premiums of such taxpayers, or their payables due to administrations with general and added budgets or to the municipalities,  or to the enterprises with revolving capital or enterprises of whose 51% or a higher portion of their capital belong to the private sector or that are included within the scope of a privatization program; and against their payables relating to goods and services that they have purchased from the organized industrial zones. Taxes that are not crediting during the year, are refunded in cash. The Council of Ministers is authorized to eliminate the right of refunding of the value added taxes that are borne on account of the  groups of goods and services of whose tax rates were reduced, and the depreciable economic assets,  as per each sector; and the Ministry of Finance is authorized to determine the procedures and principles relating to the application of this paragraph.
 
The right of deduction may be exercised  during the tax period on which the concerned documents were registered in the legal books, provided that the year on which thr event giving rise to tax is not exceeded.
 
 The Ministry of Finance shall be authorized to eliminate any problems which may arise in the implementation of tax deductions, in conformity with the basic principles of this act and in a manner so as not to lead to multiple taxation or tax exemption, and also to formulate the methods and principles related to deductions.
 
Non-deductible value-added tax
 
The following taxes may not be deducted from the value-added tax determined on the taxable transactions of taxpayers:
 
The value-added tax shown on purchase documents related to deliveries of goods or performances of services which are not subject to taxation or are exempted from it, or which are included in the costs of such goods or services;
 
With the exception of vehicles that belong to establishments engaged partially or entirely in the leasing of vehicles and that are used for that purpose, the value-added tax shown on the purchase documents for passenger vehicles belonging to an establishment;
 
The value-added tax shown on the purchase documents of goods which have been lost in the areas that are affected from catastrophes such as earthquake or flood, an in areas that are announced as force majeur areas, other than the goods that are destroyed due to fire.  
 
The value-added tax paid for expenditures that are not deductible in the determination of profit as specified in the income and corporation tax codes.

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: