İŞKUR'a verilmesi gereken belgeler

İŞKUR’A VERİLMESİ GEREKEN BELGELER HAKKINDA MERAK EDİLEN SORU VE CEVAPLAR

Soru 1- İşverenlerin İŞKUR’a vermek zorunda oldukları belge ve formlar nelerdir ?
İşverenlerin çalışanlarıyla ilgili olarak İşkur’a vermeleri gereken dört adet belge bulunmaktadır.
Bunlar;
Form 4.1 İşten Ayrılma Bildirgesi,
Form 7-1 İşyeri bilgi formu ,
Form 7-2-2 Aylık işgücü çizelgesi ve
Form 7-3 İstihdamı zorunlu olanların takibi çizelgesidir.

Soru 2 – İşten Ayrılma Bildirgesi nedir ? Ne zaman verilir ? Verilmemesi halinde İdari para cezası var mıdır ? İşten Ayrılma Belgesi: Çalışanlarınızın işten ayrılmalarında; İşverenler İşsizlik Sigortası Kanununun 51’inci maddesinde belirtilen hallerden birisine dayalı olarak hizmet akitleri sona ermiş olan sigortalılar hakkında “işten ayrılma bildirgesi”ni 15 günlük süre içinde Kuruma göndermek zorundadır. Bu belgeyi göndermeyen işverenlere her bir fiil için ayrı olmak üzere idari para cezaları uygulanır. 4904 sayılı kanunun 21 inci maddesinde belirtilen bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket eden özel kesim işyerlerine iki bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır. ( Değişik:26/05/2008-5763/23. )

Soru 3 – İşyeri bilgi formu nedir ? İşyeri Bilgi Formu : İşyerinin açılış ve kapanışlarında düzenlenen ve içerik olarak işyerinin ünvanını, faaliyet kodunu, adresini, ticaret sicil numarasını, adres bilgilerini, kayıtlı işçi sayılarını açılış ve kapanış tarihlerini kapsayan bilgilerin bulunduğu belgedir.

Soru 4 – Aylık İşgücü Çizelgesi nedir ? Ne zaman düzenlenir ? Düzenlenmemesi Halide uygulanacak idari para cezasının tutarı nedir ? Aylık İşgücü Çizelgesi: 10 ve daha yukarı işçi istihdam eden işyerinin doldurup her ay Kurumumuza düzenli gönderdiği çizelgedir. Yerel düzeyde istihdam ve işgücü hareketlerini güncel ve güvenilir bir şekilde izlenmesini sağlar. Toplu işten çıkarmaların, işyeri kapanmalarının ve istihdamı zorunlu olanların takip edilmesine yardımcı olur. Aylık işgücü çizelgesi İşkur ‘da yeni online siteme geçilmesi üzerine artık bir işçi dahi çalıştırılsa sisteme kayıtlı olunmasını gerekli kılmaktadır. Kurum işçi çıkışlarında işsizlik ödeneği almak üzere gelen işçinin işyeri kaydının olmadığını tespit ederse ilgili işyerine uyarı yazısı gönderir. İlgili SSK müdürlüğünden mutabakat yazısını da aldıktan sonra uyarıya rağmen kayıtlı olmayan işyeri varsa buna idari para cezası uygulanır. (İdari para cezası bknz. 4904 sy kanun madde 20.)

Soru 5 -. İşgücü İstem Formu: (İstihdamı Zorunlu Olanların Takibi Çizelgesi) nedir ? Nasıl Düzenlenir ? İşgücü İstem Formu: (İstihdamı Zorunlu Olanların Takibi Çizelgesi) : İşgücü istemleri, işverenlerin açık işlerini (istihdam eksiği) kapamak üzere işyerine en yakın Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerine bildirdikleri işgücü kayıtlarıdır. İşverenin bizzat başvurumu ile, Kurum personelinin işyeri ziyaretleri, posta, telefon, fax veya e-mail yoluyla alınır. İşverenin dikkat etmesi gereken en önemli husus; işyerinde istihdam edeceği işçinin niteliklerini eksiksiz bir şekilde Kuruma bildirmesidir. Kurum bildirimi dikkate alarak işyerinize en uygun işçi göndermesini yapacaktır.

Soru 6 – İşkur’a verilmesi gereken belge ve formların verilmemesi halinde uygulanacak idari para cezaları nelerdir ? 4904 sayılı İş Kanununa Göre İdari Para Cezaları aşağıdaki gibi düzenlenmektedir. İdari para cezaları Madde 20- Değişik (08.02.2008 tarih ve 26781 s.R.G. Kanun) Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; a ) Yurt dışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerini Kuruma onaylatmayan özel istihdam bürolarına her bir hizmet akdi için üçyüzYeniTürk Lirası, b ) Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgelerle işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma vermeyen özel istihdam bürolarına altıyüz Yeni Türk Lirası, c ) Kurum müfettişlerince istenilen bilgi, belge, kayıt ve defterleri onbeş gün içerisinde ibraz etmeyen özel istihdam bürolarına binikiyüz Yeni Türk Lirası, d ) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine aykırı davranan kişilere ikibin Yeni Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar, ayrıca Kuruma onaylatılmayan her bir yurt dışı hizmet akdi için de üçyüz Yeni Türk Lirası, e ) Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket eden özel kesim işyerlerine ikibin Yeni Türk Lirası, (Değişik:26/05/2008-5763/23. md.) f ) İş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanan bürolara ikibin Yeni Türk Lirası; iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin eden bürolara onbin Yeni Türk Lirası, g ) Yönetmelikte öngörülenler dışında iş arayanlardan ücret alınmasına veya herhangi bir menfaat teminine yönelik sözlü ya da yazılı anlaşmalar, işgücünün sigortasız çalışması veya sendikaya üye olmaması ya da asgari ücretin altında ücret ödenmesi koşullarını taşıyan anlaşmalar, iş arayanın, diğer özel istihdam bürolarından veya Kurumdan hizmet almalarını engelleyen anlaşmalar yapılması halinde ikibin Yeni Türk Lirası, h ) Kurumdan izin belgesi almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin bir işyerinde veya 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile işlenmesi halinde bu fiili gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişilere onbin Yeni Türk Lirası; fiilin her bir tekrarında yirmibin Yeni Türk Lirası, ı ) Kurumdan izin belgesi almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti gösteren kişiler ile Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götürmek isteyen kişilere ait iş ve işçi bulma ilanını, 5187 sayılı Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçları ile yayınlayan gerçek ve tüzel kişilere, beşbin Yeni Türk Lirası, j ) 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun gereği çalışma izni almayanlar için aracılık faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere kişi başına beş bin Yeni Türk Lirası,” idarî para cezası verilir. “Birinci fıkranın ( a ), ( b ), ( c ), ( f ), ( g ) ve ( j ) bentlerinde yer alan fiillerin ayrı ayrı veya birlikte üç kez tekrarlanması halinde özel istihdam bürolarına verilen izinler iptal edilir. Kanun hükümlerine göre verilen idarî para cezaları Kurum tarafından genel esaslara göre tahsil edilir.

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: