SGK PRİMLERİNDE ZAMAN AŞIMI UYGULAMASI

Zamanaşımı konusu hukukun nevi şahsına münhasır konularından birisidir. “Bir alacak hakkının belli bir süre içinde kullanılmaması yüzünden dava edilebilme niteliğinin yitirilmesi” ya da “yasada öngörülen sürenin geçmesi ile bir hakkın dava yoluyla elde edilebilme olanağının zayıflaması” biçiminde tanımlanmaktadır(1).

I- GİRİŞ

Zamanaşımı ile davacı yönünden dava hakkının yasada belirlenen süre içinde kullanılmaması durumunda hakkın yitirilmesi yolunu açmakta; davalı yönünden ise usul yasasında öngörülen sürede ve usulde ileri sürülmek şartı ile borcundan kurtarmaktadır. Yargıtay bir Kararı’nda: “Zamanaşımı, bir maddi hukuk kurumu değildir. Bir borcu doğuran, değiştiren, ortadan kaldıran bir olgu olmayıp, doğmuş ve var olan bir hakkın istenmesini ortadan kaldıran bir savunma aracıdır. Bu bakımdan zamanaşımı, alacağın varlığını değil, istenebilirliğini ortadan kaldırır. Bunun sonucu olarak da, yargılamayı yapan yargıç, olayda zamanaşımı konusunu kendiliğinden göz önünde tutamaz. Davalının zamanaşımını yasada öngörülen süre içerisinde ve yöntemince ileri sürmesi zorunludur. Bu nedenledir ki zamanaşımı, alacağın doğumu ile ilgili olmayıp, istenmesini önleyen bir savunma olgusudur. Zamanaşımı savunması ileri sürülmedikçe, alacağın konusu olan hakkın var olduğuna ve kabulüne karar verilmesinde hukuksal ve yasal bir engel yoktur.”(2) şeklinde hüküm kurmuştur. Buna göre zamanaşımı ile hak ortadan kalkmamakta “isteme hakkı” ortadan kalkmaktadır. Zamanaşımının düzenlenme amacı kamu düzenini ve kamu yararını korumaktır.

Zamanaşımı konusu vergi hukukundan tarh, tahakkuk ve düzeltme zamanaşımı olarak karşımıza çıkmakta Borçlar Kanunu’nun 125 ve devamı maddelerinde hakkın iktisabı ve kaybedilmesi olarak çıkmakta Ticaret Kanunu’nda, Bankalar Kanunu’nda ve Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da da zamanaşımına rastlamaktadır.

Bu yazıda; Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinde zamanaşımı uygulaması açıklanacaktır.

II- SGK PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMINI DÜZENLEYEN MEVZUAT

Borçlar Kanunu’nun 125. maddesinde, “Bu Kanun’da başka suretle hüküm mevcut olmadığı takdirde, her dava on senelik müruru zamana tabidir. 128. maddesinde de, müruru zaman alacağın muaccel olduğu zamandan başlar, alacağın muacceliyeti bir ihbar vukuuna tabi ise müruru zaman bu haberin verilebileceği günden itibaren cereyan eder” şeklinde düzenlenmiştir.

6183 sayılı Yasa’nın 102. maddesinde, “Amme alacağı, vadesinin rastladığı takvimi yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur. Zamanaşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemeler kabul olunur.” şeklinde düzenlenmiştir.

III- SGK PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI

Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinde zamanaşımı 4 dönemde ayrı ayrı uygulanmaktır. 5502 sayılı Yasa’dan önce Sosyal Sigortalar Kurumu olarak geçen dönemde birlikte incelenmiştir.

A- 08.12.1993 TARİHİNDEN ÖNCEKİ DÖNEM

Bu dönem 506 sayılı Yasa’nın 80. maddesinde değişiklik yapılmadan önceki dönemdir. Bu dönemde SSK prim alacakları Borçlar Kanunu 125. maddesindeki düzenlemeye tabi olarak 10 yıllık süreye tabidir. Bu dönemde Borçlar Kanunu’ndaki hükümler uygulanmıştır. Zamanaşımının başlangıcı prim alacağının muaccel hale geldiği tarihtir. Primlerin ödenmesi 506 sayılı Yasa’nın 80. maddesine göre tahakkuk ettiği tarihi takip eden ayın sonu olduğundan muacceliyeti primin tahakkukunu takip eden ay sonu itibariyle başlamaktadır(3). Örneklendirmek gerekirse 1992 yılı Nisan ayına ait sigorta primleri takip eden ay olan Mayıs ayı sonuna kadar ödenebilecektir. Bu dönem için zamanaşımı başlangıcı 01.06.1992 yılı olup zamanaşımı 10 sene sonrası olan 01.06.2002’dir. Bu döneme ait alacaklar İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre takip edilmekte olup o zamanki adıyla Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hukuk Müşavirliğince ve Avukatlarınca prim takip ve tahsilatları yapılmaktadır.

B- 08.12.1993 TARİHİNDEN SONRAKİ DÖNEM

Sosyal Güvenlik Kurumlarındaki primlerin sağlıklı ödenmemesi kurum gayrimenkullerinin kiralarının düşüklüğü kurum gelirlerinin yeterince değerlendirilememesi gibi sebeplerle Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili 3917 sayılı Yasa ile ciddi değişiklikler yapılmıştır. 08.12.1993 tarihinde yürürlüğe giren 3917 sayılı Yasa’nın 8. maddesine göre Kurum prim alacaklarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Takibi Usulü Kanunu’na göre yapılması getirilmiştir. Bu düzenlemeyle Sosyal Sigortalar Kurumu içerisinde prim tahsilat servisleri kurularak primlerin 6183 sayılı Yasa’daki usule göre takipleri başlatılmıştır. 6183 sayılı Yasa’nın 102. maddesinde zamanaşımı 5 yıl olarak düzenlenmiş olup bu dönemde zamanaşımı süresi 5 yıldır. Ancak 102. maddeye göre zamanaşımı başlangıcı borcun tahakkuk ettiği tarihi takip eden yılbaşından itibaren başlamaktadır. Örneklendirmek gerekirse, 1996 yılı Nisan ayına ait SSK primleri takip eden Mayıs ayı sonuna kadar ödenmektedir. Zamanaşımının başlangıcı ödeme dönemini takip eden yılbaşı olan 01.01.1997 olup zamanaşımının dolduğu tarih 01.01.2002 tarihidir.

C- 06.07.2004 TARİHİNDEN SONRAKİ DÖNEM

Bu tarihte 506 sayılı Yasa’nın 80. maddesinde 5198 sayılı Yasa ile değişikliğe gidilmiştir. 5198 sayılı Yasa’nın 11. maddesi ile 506 sayılı Yasa’nın 80. maddesinde düzenlenen prim tahsilatında 6183 sayılı Yasa’nın uygulanmasına ilişkin düzenlemede önceki dönemde sadece 52. madde uygulanmazken bu düzenleme ile zamanaşımını düzenleyen 102. maddelerinin de uygulanmayacağı getirilmiştir. Bu tarihten sonra tekrar eski uygulama olan 10 yıllık zamanaşımı uygulanmaya başlanmıştır. Zamanaşımı başlangıcı da Borçlar Kanunu md. 128’de olduğu gibi alacağın muaccel olduğu yani ödeme tarihinin son günü olacaktır(4). Örneklendirmek gerekirse, 2005 yılı Nisan ayı sigorta primleri 2005 yılı Mayıs sonuna kadar ödenebilecektir. Zamanaşımı başlangıç tarihi 01.06.2005 olup 10 yıl sonrası 01.06.2015’te zamanaşımı defi ileri sürülebilecektir.

D- 01.10.2008 TARİHİNDEN SONRAKİ DÖNEM

5510 sayılı Kanun’un 93. maddesinde “Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak 10 yıllık zamanaşımına tâbidir.” şeklinde düzenlenmiştir. Buna göre Yasa’nın yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden sonraki primler için zamanaşımı başlangıcı Borçlar Kanunu’ndaki düzenlemeden ayrı olarak muacceliyet tarihi olmayıp ödeme dönemini takip eden yılbaşından itibaren başlayacaktır. Ancak istisnaları da düzenlenmiştir. Kurumun prim ve diğer alacakları; mahkeme kararı sonucunda doğmuş ise mahkeme kararının kesinleşme tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden doğmuş ise rapor tarihinden, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden doğmuş ise bu soruşturma, denetim ve inceleme sonuçlarının Kurum’a intikal ettiği tarihten veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden doğmuş ise bilgi ve belgenin Kurum’a intikal ettiği tarihten itibaren, zamanaşımı on yıl olarak uygulanır. Ayrıca, 5510 sayılı Yasa’nın 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tâbi sigortalıların zamanaşımı nedeniyle prim ödenmeyen süreleri, sigortalılık süresinden sayılmaz ve bu süreye ilişkin sigortalılık hak ve yükümlülükleri düşmektedir. Örneklendirmek gerekirse, 2009 yılı Nisan ayına ait primlerinin ödenmesi Mayıs 2009 sonudur. Zamanaşımı başlangıcı takip eden yıl olan 01.01.2010 olup 10 yıllık süre 01.01.2020’de dolacaktır.

Bu konu hakkında bir Yargıtay Kararı’nda “506 sayılı Kanun’un 80. maddesinde 3917 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca, Kurum’un süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde 6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Bu durumda zamanaşımı süresi bakımından; 3917 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 08.12.1993 tarihinden önceye ilişkin prim ve gecikme zamları yönünden Kurum’un alacak hakkı, Borçlar Kanunu’nun 125. maddesinde öngörülen on yıllık zaman- aşımı süresine tabi olup, zamanaşımının başlangıç tarihi, anılan Kanunu’nun 128. maddesinde öngörülen gereğince alacağın muaccel olduğu tarihtir ve zamanaşımının kesilmesi ile durmasına ilişkin 132. madde ve ardından gelen düzenlemeler de burada uygulama alanı bulmaktadır. 08.12.1993 tarihi ve sonrasına ilişkin prim ve gecikme zammı yönünden ise 6183 sayılı Kanun’un “Tahsil Zamanaşımı” başlığını taşıyan 102. ve ardından gelen maddeleri uygulanacaktır. Anılan madde hükmüne göre zamanaşımı süresi beş yıl olup, zamanaşımı süresinin başlangıcı da, alacağın vadesinin rastladığı takvim yılını izleyen yılbaşı olarak belirlenmiştir.

Öte yandan 06.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5198 sayılı Kanun ile bu konuda yeniden bir düzenleme yapılarak 506 sayılı Kanun’un 80. maddesinin beşinci fıkrasına eklenmiş, Kurum’un süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde 6183 sayılı Kanun’un 51. maddesiyle birlikte 102. maddesinin de uygulanamayacağı hükme bağlanmıştır. Böylelikle 3917 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki duruma dönülmüş olmaktadır.”(5)

şeklinde hüküm kurulmuştur. Bu kararda yukarıdaki açıklamalarımızı teyit etmektedir.

IV- ZAMANAŞIMINI KESEN HALLER

6183 sayılı Yasa’nın 103. maddesinde tahsil zamanaşımı kesen haller düzenlenmiştir. Bunlar; ödeme, haciz tatbiki, cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan her çeşit tahsilat, ödeme emri tebliği, mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi ya da bu muamelelerden her hangi birinin kefile veya yabancı şahıs ve kurumlar mümessillerine tatbiki veya bunlar tarafından yapılması, ihtilaflı amme alacaklarında kaza mercilerince bozma kararı verilmesi, amme alacağının teminata bağlanması, kaza mercilerince icranın tehirine karar verilmesi, iki amme idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı amme idaresi tarafından borçlu amme idaresine borcun ödenmesi için yazı ile müracaat edilmesi ya da ödeme planına bağlanması hallerinde zamanaşımı kesilir. Zamanaşımı kesilmesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren zamanaşımı yeniden işlemeye başlar ve tekrar 10 yıl olarak uygulanır(6).

V- ZAMANAŞIMININ İŞLEMEMESİ

6183 sayılı Yasa’nın 104. maddesinde zamanaşımını işletmeyen (durduran) haller düzenlenmiştir. Borçlunun yabancı memlekette bulunması, hileli iflas etmesi veya terekesinin tasfiyesi dolayısıyla hakkında takibat yapılmasına imkan yoksa bu hallerin devamı müddetince zamanaşımı işlemez. Zamanaşımı, işlememesi sebeplerinin kalktığı günün bitmesinden itibaren başlar ve devam eder. Zamanaşımının kesilmesinden farkı yeniden 10 yıllık süre uygulanmayıp kalan süre uygulanır.

VI- SONUÇ

Zamanaşımı konusu hukukun kendi içerisinde geliştirdiği bir olgudur. Zamanaşımının kendine özgü uygulama usulleri bulunmaktadır. Yasalarda belirtilen sürelerde def’ide bulunulması halinde uygulanabilen resen dikkate alınmayan ve kesin kazandırıcı/kaybettirici sonuçları olan çok önemli bir uygulamadır. Sosyal güvenlik primlerinin tahsilinde de zamanaşımı dönemsel olarak farklılık göstermektedir. 5510 sayılı Yasa’dan önceki dönemlerde 818 sayılı Borçlar Kanunu ya da 6183 sayılı Yasa dönemsel olarak uygulanırken 5510 sayılı Yasa’nın kendi içerisinde düzenleme yapılarak Kurum lehine olan uygulamalar getirilmiştir. Bu Yasa’dan önceki dönemlerde zamanaşımı yönünden bazen karışıklık yaşanmakta ise de bu Yasa ile bu karışıklıklar giderilmiştir.

Gürbüz ERDOĞAN*

Yaklaşım

*     Sosyal Güvenlik Kurumu Avukatı, ÇSGB Müsteşar Danışmanı

(1)  Fikret EREN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 1998

(2)  Yrg. 4. HD.’nin, 13.05.2002 tarih ve E. 2002/4491, K. 2002/5701 sayılı Kararı.

(3)  Ali GÜZEL – Ali Rıza OKUR, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yayınları, 2000, s. 135

(4)  Bekir HANÇER, www.dunya.com, 05.08.2009

(5)  Yrg. 10. HD.’nin, 14.02.2008 tarih ve E. 2007/25251, K. 2008/1851 sayılı Kararı.

(6)  Kemal ÜNLÜ, Sosyal Güvenlik Dünyası, Ekim 2009, s. 132

99 Comments

 • tamer
  01 Mart 2013 | Permalink |

  merhaba irfan bey,
  2001/04 ve 2001/12 tarihleri arasında babamın iş yeri olan atolye\’ye ait ödenmemiş sgk borcu vardır dıye 8 bin tl lık ödeme emri icra takip kagıdı geldi.annemın adına,duzenleme tarıhı 07/09/2012 gorunuyor evrakta.babamız 20/07/2001 tarıhınde vefaat etmıstır,babamız ssk ve bagkurdan emeklı maası almamaktadır .iş bankası emeklısı olup annem almaktadır maasını. bu borç zaman asımı olabılırmı ? veya ne yapmam gerekır.

  şimdiden tesekkur edrım vermıs oldugunuz bılgılere.allah emanet olun.

 • 02 Mart 2013 | Permalink |

  VERASETTEN DOILAYI BORCUNUZU ODEMİENİZ GEREKİYOR

 • rengin
  30 Mart 2013 | Permalink |

  babamın şahsı adına açtığı 1996 yılında açtığı kantin işletmesinde 2003- 2008 yılları arasında çalıştırdığı 2 kişinin prim borçlarını dönem dönem yatırmamış. babam 2008 yıllının aralık ayında vefat etti. ama vefat etmeden önce kendi adına olan bu işletme kendisininde ortak olduğu bir şirkete dönüştürülmüş. biz bu çalışanları tanımıyoruz.. hangi dönemler içerisinde çalışıp ne zaman işten ayrıldı bilmiyoruz. davalarını babamın ölüm tarihine yakın bir tarihe kadar açmışlar dava açsalar kazanırlar mı kazanırlarsa ne kadar bir yükümlülük altına gireriz…zaman aşımı gibi bir durum söz konusu olurmu ?

 • ercüment kocabaş
  25 Nisan 2013 | Permalink |

  ssk ya işveren olarak prim bocum var. 2009 dan sonra .ne zaman zamanaşımına uğrar.Teşekkürler

 • ercüment kocabaş
  25 Nisan 2013 | Permalink |

  ssk ya işveren olarak prim borcum var. 2009 dan sonra .ne zaman zaman aşımına uğrar.Teşekkürler…

 • 26 Nisan 2013 | Permalink |

  yakın zamanda ssk taksitlendirmesi gelir oz aman odersın. ama 10 yl gecmesı lazım

 • can
  11 Haziran 2013 | Permalink |

  1997-98-99 yılları a.ş yönetim kuruluüyesiyim ve 2013 yılına kadar şirketin ssk borcu ile tarafıma herhangi bir tebligat yapılmamış 1999 yılında hisse devri yapmışım ve o dönemde şirketin mal varlığı bulunmamktadır şirketle ilgili hiç bir işlem yapılmamış şirketin bütün malvarlığı satılmış şimdi bizleri sorumlu tutmaktadırlar zaman aşımı yönünden işlem iptal olması gerekmezmi şirketin tapulu arazileri satılırken kurum görevini yapmıyor ne yapmam gerekir

 • 17 Haziran 2013 | Permalink |

  ÖNCELİKLE ZAMAN AŞIMINA TAİ AMA BİR ŞARTLA SSK DİYORKİ BEN SONRADAN İNCELEME YAPTIM EKSİK YADA HATALI GÜN VAR DOLAYISIYLA SİZİNDE BORCUNUZ VAR EĞER ŞİRKET TERK OLSAYDI KAPANMIŞ OLSAYDI BELKİ ZAMAN AŞIMI OLABİLİRDİ

 • metin yora
  27 Ağustos 2013 | Permalink |

  Dedem 1996-1997 yılları arasın da yaptırmış olduğu inşaat ta çalışan 2 işçisine sigorta yaptırmış fakat dedem bu borçlarını ödememiş sgk dedeme ihbar mektubu gönderiyor dedem de borcun bir kısmını ödemiş. Fakat dedem 2003 yılı mart ayında vefat etti sgk 2013 ylı Ağustos ayı içerisinde 78 tl borcun 2600 tl olduğun ve buna haciz yoluyla tahsile gittihini bize bildir di. Buna istinaden bizde geçen onca zaman içerisin d ebize bir tebligat yapılmadığını borcun vuku bulduğu tarihin 96-97 yılları arasında olduğundan zaman aşımına girdiğini bildiren bir dilekçe yazdık gelen cevap ta 6183/7 sayılı kanuna göre borcu ödemek zorundasınız diyor. sizin yukarda yukardaki metine göre B- 08.12.1993 TARİHİNDEN SONRAKİ DÖNEM borçlarla ilgili zaman aşımı oluyor bu aşamada ne yapmalıyız. teşekürler

 • adem aktas
  02 Eylül 2013 | Permalink |

  meraba irfan bey. babama 2000 2001 döneminden ödeme emri geldi asıl borç 2 bin şimdi olmuş 18 bin ne yapabiitiz 6183 s.kanun 5 yıl zamanaşımı var mıdır sigortaya gitsek mldürşük yardımcı olur mu teşekür ederim

 • MTM EMLAK İNŞAAT LTD ŞTİ-METİN ÖZTÜRK
  05 Eylül 2013 | Permalink |

  Firmam inşaat taahhüt şirketi olup çeşitli kamu kurumlarından ihale ile yapmayı taahhüt ettiği inşaat işlerini yapmaktaydı.
  1997- 2005 yılları arasında yaptığı inşaat işlerine ait ödenmemiş SSK pirim borçları vardı.
  2006 da şirketi tasfiye ettim SSK borçlarını ise 2011 yılında çıkan 6111 sayılı yapılandırma kanunundan faydalanmak amacıyla aynı yıl 9 ayrı ssk il müdürlüğüne dilekçe ile baş vurdum ve borçlarımı 36 ay taksit ile yapılandırdım. Bu ödemeleri 20 ay düzenli yaptıktan sonra 3 ay ödeme yapamayınca yapılandırmam bozuldu.
  Bu SSK borçları zaman aşımına uğruyormu.
  Zaman aşımından faydalanabilmem için ne yapmam lazım.
  Şimdiden teşekkür ederi.

 • AYDIN TURKIOGLU
  21 Eylül 2013 | Permalink |

  Ben 2011 yılında apartmanımıza yönetici seçildim, aynı yıl bir kapıcı almak için SGK ya kayıt için gittiğimde binamızın kaydı olmadığı ve yeni kayıt yapmak için gerekli evrakları istediler ve bir işyeri no. verdiler bizde o numara üstünden bir kapıcı alıp çalıştırıyoruz. 19/9/2013 tarihinde bir tebligat geldi bizim binanın 2003/01 ayına ait pirim borcu ve gecikme cezası diye fakat bu işyeri no.su seneler önce kullanılmış ve sonra kapıcı emekli olunca devam etmemiş. Bu gelen borç ve gecikme cezası zaman aşımına uğrarsa ne yapmalıyız. Ayrıca şu anki sicilno ile aynı değildir. Yeni sicil numarsı almak için vergi kaydı ile noter tastikli işletme ve karar defteri yaptık, SGK eski kayıt olsaydı bize yeni no. verirmiydi?

 • yıldıray
  22 Eylül 2013 | Permalink |

  sayın hocam 2003/02 dönem prim borcu109.00tl faiziyle birlikte 600.00tl ve avukatluk ücretide 800.00tl olmakla birlikte 1,400.00tl borç çıkartılıp 19.09.2013 tarihinde tebliğat yapıldı.fakat o tarihte bu ödeme yapıldımı yapılmadımı bilmiyorum aradan uzun zaman geçtiğinden.fakat şu anda ssk ya borcum olmadıgından dolayı yüzde 5 indirimden faydalanmaktayım.zaman aşımından faydalanabilirmiyim yada ne yapabilirim.saygılar.egerki dilekçe yazmam gerekiyorsa bi dilekçe örneği yollarsanız sevinirim.saygılar…

 • eda
  12 Ekim 2013 | Permalink |

  merhaba,
  Eşim ve ortağı 2006 yılında yapsat usulü konut kooperatifi kurdular. Binanın bütün daireleri satıldı. Binayı 2009 yılında alan kişilerin oluşturdu yönetime teslim ettiler. Binada şuan eksiklikler var. Bizim sıkıntımız binanın sgk borcuyla ilgili eşimin görevi evraklarda muhasip olarak tanımlanıyor, ortağı ise başkan olarak geçiyor. Yönetimde oldukları dönemin sgk borcu ödenmediği için borç hacize düşmüş,eşim kendine düşen kısmı yatırıp kurtulmak istedik ama yetkililer bunun kooperatif adına çıkan borç olduğu için size düşen kısmı diye bir şey yok diyorlar ya tamamını yatırın yada bu şekilde taksitlendirilerek ödersiniz denildi. Eşimde aralık 2012 yılında yapılandırdı şuan kendisi taksitlerini düzenli olarak ödüyor fakat ortağı 5 aydır ödemiyor. Bu durumu için bulunduğumuz ildeki sgk görevlileri ekim ayının son olduğunu bahsettiler ama ne için son oldu konusunda bilgi vermiyorlar. Bizim sıkıntımız yapılandırma bozulur mu? Ve Tekrar hacize düşer mi? Bu durumdan tamamen nasıl kurtulabiliriz. Ortağı emekli olduğu için maaşından direk kesilme durumu var mı? Yasal hakkımız var mı? Lütfen en kısa sürede cevap verebilir misiniz.

 • koray gülşen
  12 Ekim 2013 | Permalink |

  2004/2008 arası şirket md olduğumdan 8660 tl SGDP emekli mağaşımdan kesilmeye başlamış/haziran 2013 den)zaman aşımına tabi yapılmadan kesintiye uğradı…mahkeme açmak istiyorum ne dersiniz

 • koray gülşen
  03 Kasım 2013 | Permalink |

  sğdp mağaşımı kesmeye başlamış..ancak,2004 ile 2008 arası zaman aşımını uygulanmamışlar.mahkeme açmam faydalı olurmu?…

 • selin
  18 Kasım 2013 | Permalink |

  çalıştığım şirket iflas etti 7 aylık sgk primleri ödenmedi bu borş hiç ödenmese çalıştığım gün sayılarına birey olurmu

 • selin
  18 Kasım 2013 | Permalink |

  çalıştığım şirket iflas etti 7 aylık sgk primleri ödenmedi bu borç hiç ödenmese çalıştığım gün sayılarına bir şey olurum

 • murat
  01 Aralık 2013 | Permalink |

  Babam 1999 yilinda bagkurluyken oldu ve suan 5300 gunu falan cikti.biz 11.10.2013 tarihinde maas baglanmasi icin bas vurduk maas baglancak ama toplu odeme yaparlarmi yoksa zaman asimi oldu derlermi.zaman asimi derlerse yapmamiz gereken birsey varmi.tsk

 • HÜSEYİN TMR
  12 Aralık 2013 | Permalink |

  hocam merhaba
  2001/2003 yılları arasında çalıştığım şirket ssk bildirimi yapmadan çalıştırdı beni ben şimdi hakkımı aramak istiyorum bu işlem için bir zaman aşımı varmıdı acaba ve kazanırmıyım çunku şahitlerim var

 • Name*
  13 Aralık 2013 | Permalink |

  merhaba
  Sosyal güvenlik kurumu
  benim yöneticilik yaptığım dönemlerde yani 2002/12 , 2003/01 ve 2003/2 aylarına ait prim borcu çıkararak 20.11.2013 tarhinde adıma ödeme emri göndermiştir. bu prim borcu zaman aşımına uğramışmıdır. Eğer zaman aşımına uğramış ise ne yapmalıyım
  lütfen yardımcı olmanızı rica eder saygılar sunarım.

 • HALİL ÇAMLİ
  21 Ocak 2014 | Permalink |

  15 05 2005 te ara ara çalışıp 02 08 2006 da ssk girişini yaptıgım bir elman ım bu sigorta sız lık dönemi ile dava açar ise ne yapabilirim zaman aşımı var mıdır teşekkür ederim

 • 21 Ocak 2014 | Permalink |

  merhaba babab 01.01.1956 dgmlu 01.01 1991 te tarım sg giriş yapmış ve 2000 yılını kadar yatrmış 2000ile2004 arası ara verip 2004 marttr tekrar borçlanmış 2000 ile 2004 arası görünmüyor napmalıyız zaman asımı olmusmudur

 • gürsel utku
  21 Şubat 2014 | Permalink |

  1995 ile 1997 yılları arasında 76.52 tl pirim borcu cıkarılmış 2.565.55 tl faiz borcun bana tebligi 21.02.2014 ne yapmamı tavsiye edersiniz saygılar.

 • dilek
  27 Şubat 2014 | Permalink |

  Merhaba, Bağkur ‘a ait prim borçlarıma ilişkin olarak 2006 yılından yaptırdığım yapılandırmayı düzenli olarak 24 taksitte ödedim ama o dönem ki sıkıntılarımdan dolayı 4 defa ödeme yükümlülüğünün ihlaline dayanarak 2 ay geç başladım.
  2013 yılında emeklilik için müracat ettim karşıma 14.000,00-TL gibi bir borç çıkardılar. Hatta müracatım sırasında bana söylemeyip direk eve göndermişler yazıyı emekliliğimin ertelenmemesi için ödedim.
  Pirim borçları yapılandırmam 2006 yılında bitti – bana bunun iptal olduğunu müracatımda bildiriyorlar aradan 7 yıl geçmiş zaman aşımı benim içinde geçerli olabilir mi ?

  Teşekküler…

 • mustafa
  15 Mart 2014 | Permalink |

  hocam merhaba ben 1991 1997 yıllarında ssklı çalıştım ama arada toplamda 47 ay ssk m ara ara gösterilmemiş o dönem çalıştıgım 2 arkadaşımı şahit olarak mahkemede dinletsem bu pirim günlerini geri alabilirmiyim mahkeme kararı ile dava açabilirmiyim zaman aşımı olurmu teşekkür ederim

 • Murat TURAN
  18 Mart 2014 | Permalink |

  Merhaba Sosyal Güvenlik Kurumu 1996/12 yılına ait İnşaat işim ile ilgili olarak pirim borcum 7,33 TL iken yüksek faiz le 269,38 tl olmuş. ve bu borçtan evvel Manisa Sosyal Sigortalar Kurumundan hesabım kapatılıp Manisa belediyesinden oturma izni alıdım. Bu tarihe kadar hiç bu borçla alakalı tarafıma bir belge veya evek teslim edilmediği gibi 1996 yılından itibarende ben kamu da bi fiil çalışanım hiç bir belge tebliğ etmeden 04.02.2014 tarihinde elime bir icra belgesi geliyor. kuruma itiraz etmeme rağmen İş mahkemelerine mürecaat etmem gerektiğini söylüyorlar. sayın hocam 18 yıl sonra beni neden bilgilendirmediler. Zaman aşıımı olmadımı yada ben bu borçtan bilgim olsaydı aflardan faydalanabilrdim. icraya neden veriliyor yardımcı olabilrmisiniz.

 • 19 Mart 2014 | Permalink |

  bu borcu ödemelisiniz

 • 19 Mart 2014 | Permalink |

  zaman aşımı olmaz dava açın

 • ibrahim erdoğan
  02 Mayıs 2014 | Permalink |

  mrblar hocam bizim 1996 yılında kendi şahsımıza yaptırdığımız bina ya ait işçi pirimi yatırmamışız. ve eksik dosya vermişiz .ve bize iki döneme ait borç çıkardılar. 1500 /1500 ve faiz le 138.000 bin liradır zaman aşımına uğrarmı. ve bu 2 döneme itiraz etmemiz gerekirmi. itiraz etsek nasıl etmeliyz.. çok acil……………………………

 • 02 Mayıs 2014 | Permalink |

  İTİRAZ ETSENİZ İYİ OLUR. FAKAT EKSİK İŞÇİLİĞİ HANGİ TARİHTE ÇIKARMIŞLAR BU ÇOK ÖNEMLİ. BUNA GÖRE DAHA FAYDALI BİR SİZE CEVAP YAZABİLİRİM

 • ibrahim erdoğan
  02 Mayıs 2014 | Permalink |

  Hocam araştırdım eksik dosyadan dolayı 2664 lira para cezası var. O önemli değilde bizim için 138.000 lira önemli. Hocam bu iki dönem ait ve para cezasının 1500+1500+2664= 5664 dün faizi 138.000 bin lira olurmu varmı böyle bi şey……………….. hocam cep tlfnuzu verseniz.. çok iyi olur………………………

 • ibrahim erdoğan
  02 Mayıs 2014 | Permalink |

  hocam bide 10 yıllık zaman aşımına uğrarmı 1996 başlagın dır. borçda buna aitir…………..

 • yüksel erdoğan
  28 Mayıs 2014 | Permalink |

  Hocam Merhabalar.1998 senesinde şirketimin faaliyeti durdu.2001 nisan ayında Vergi dairesince reesen kapanış yapıldı.Şimdi SGK dan yaşlılık 4/a emeklisiyim.Maaşımın 1/3 SGK ca kurum alacağı olarak kesiliyor. Şirketimin kapanışından bu güne kadar SGK ana para ve faizleri ile 185.000 TL gibi bir alacak (Yeni para 185.000 TL) çıkardı. Yani şimdi 53 yaşındayım Allah ömür verirse 50 sene ye yakın bir borç ödeyeceğim.Asgari ücret emeklisiyim. şimdi elime 730 tl para ile geçinmek zorundayım.Hiç bir yan gelirim yok 2 çocuğumda hukuk fakültesi öğrencisi. Çocukların birisi devletin bursu ile diğeri belediyeye yalvararak bağlattığım burs ile okuyor. evim kira. İntihar etsem ölümüm ile eşim tam maaş olarak alabilirmi.?Saygılarımla sabırsızlıkla cevabınızı bekleyeceğim.

 • NASREDDİN KALHAN
  29 Mayıs 2014 | Permalink |

  08/12/1993 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 3918 SAYILI YASA 8. MADDESİ İLE BU TARİHTEN 06/07/2004 TARİHİNE KADAR TAHAKKUK EDEN SGK ALACAKLARININ ZAMAN AŞIMI 5 YIL OLDUĞUNU YUKARIDAKİ YAZIDAN ALAMAKTAYIM. DOĞRUMU SALEMLAR.

 • 29 Mayıs 2014 | Permalink |

  evet doğru anlamışsınız

 • 29 Mayıs 2014 | Permalink |

  öncelikle Allah size sabır ve kolaylık versin. Allah’ın verdiği canı Allah’tan başkası almaz. İntihar bence çocuklarınıza yapacağınız en büyük kötülük olur. Kaza olur , yangın olur sel olur birisi öldürür çocuklarınız bunu sineye çekebilir. Ama Allah’ım inşallah sizin yazdığınız gibi intihar etmeyi size yakıştırmaz bu çocuklarınızın Ömür boyu boynunun bükük kalmasına hep keşke okumasaydım da babam bunalıp intihara sürüklenmeseydi derler. Allah büyüktür yakında ssk affı çıkacak bakarsınız beklediğinizden daha iyi olur. İçinde bulunduğumuz üç aylar hürmetine Allahım yar ve yardımcınız olsun. Saygılarımla

 • burhan bor
  05 Temmuz 2014 | Permalink |

  selam irfan bey size bır sorum olacak ben 2004 2011 yılları arasında bir firmada calısdım. bu süre icerisinde hic ama hıc sıgortam odenmedı.baslangıc bıle yapılmadı o donemde. hep sonra sonra dıyerek ertelendı. calısmak zorunda oldugum ıcın bunun ustune dusmedım. bu aralar ıssız kaldıgım ıcın tekrar aynı fırmaya calısmak ıcın basvurdum ama benı ıse almadı. bu yuzden hakkımı aramak ıstıyorum. o fırmada daha once calısan yıne benım gıbı hıc sıgortası yapılmamıs 3 5 sahıdım var. ne yapmam gerekıyor. 3 yıl gibi bır sure gecdı uzerınden zaman asımı olmusmudur. yada hak talep edebılırmıyım. benı yonlendırırsenız cok sevınırım.

 • okan@neyir.com.tr
  05 Ağustos 2014 | Permalink |

  Merhaba İrfan bey, Ekim 2008 den bu yana 600,000.-TL sermayeli Anonim şirkette % 1 hisseye sahip ortak ve yönetim kurulu üyesiyim. Yönetime girdiğim anda şirketin temsil ve ilzamı yönetim kurulunun üç üyesinden herhangi ikisinin birlikte atacakları imza ile yerine getirilir şeklinde idi, üyelerden biri istifa ederek ayrıldı ben yönetime girdim ancak o genel kurulda temsil ilzam yetkisine ait bir karar alınmadı. 16.06.2009 tarihinde yapılan genel kurulda alınan kararla yönetim kurulunun kendi aralarında seçim yapması ile şirketin temsil ve ilzamı benim dışımdaki diğer iki ortağa müşterek imzaları ile bırakıldı. Haziran 2012 de yapılan son genel kurulda 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçildim ancak genel kurulda şirketi her konuda temsil ve ilzam yetkisi müşterek imzaları ile yönetim kurulunun diğer iki ortağına verildi. Şirketin tüm faaliyetleri üzerinde karar yetkisi bu iki ortak üzerindeydi. 23.07.2014 günü 2008 ve 2009 ödenmeyen Sgk borçları ile ilgili Bursa Sgk’dan adıma ödeme emri geldi (şirketin merkez dahil 17 ayrı sgk müdürlüğüne ve istanbul’da vergi dairesine borcu var). Yönetimin devri ile ilgili esas sözleşmede bir düzenleme olmamasına rağmen genel kurullarda temsil ve ilzam yetkisinin diğer iki ortağa verilmiş olması temsil yetkisinin devredildiği anlamına gelir mi ve benim amme borçlarına karşı sorumluluğumu ortadan kaldırır mı ? vereceğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.

 • MEVLÜDE SÖNMEZ
  30 Eylül 2014 | Permalink |

  MERHABA İRFAN BEY BEN 2000 YILINDA OZEL SEKTÖRDE İŞ HAYATINA ATILDIM BASLADIKTAN 1AY SONRA EVRAKLARIMI İSTEYİP SSK YAPACAKLARINI SÖYLEDİLER FAKAT BASLATILMAMIS GİRİŞ 1-5-2004 TEN İTİBAREN GÖSTERİLMİŞ ZAMANAŞIMINA UGRAMIS OLURMUYUM YADA KANUN MADDESİNCE GERİYE DÖNÜK SAHİT VEYA VS GİBİ KANITLARLA HAKKIM OLANI TALEP EDEBİLİRMİYİM TEŞEKKURLER.

 • bilal
  30 Ekim 2014 | Permalink |

  Arkadaşlar benim 2004_2009 yillari arasında 40 aylik bağkur prim borcum var
  Bunlar nasip affa uğrar bagkura gittim normal ana borcum 8000 TL görünüyor faizi ile 19000 olmuolmus peşin odemem durumunda 12000 e düşüyormuş bunu mutlaka ödemek gerektiğini hic ödemez isem emeklilik yasin geldiğinde ozamanki birikmiş faizleriyle odemem gerekecegini aksi takdirde emekli olamayacagimi söylüyorlar. Ne yspmaliyim.yardimlarinizi rica ediyorum.

 • mehmet
  11 Kasım 2014 | Permalink |

  merhaba sgk pirimleriniz ve emeklilik dosyalariniz takip edilir bagkur ve sgk borclariniz odenir emeklilik islemleriniz yapilir. 05317001729

 • Ruhi NESLİ
  13 Aralık 2014 | Permalink |

  sn irfan bey öncelikle zaman aşımı konusunda yapış olduğunuz açıklamalarınızdan dolayı,tşk ed.sorum 11/09/2011 yılında benim de ortak olduğum şirkete, kendi adıma olan,işyerimi devrettim. bir yıl sonra şirket hissemi devredip ayrıldım .2014 arlık ayında, sgk da 20 000 tl adıma borç çıktı bu borcu devrettiğim şirkete ödettirebilirmiyim.tşk ed.

 • yasin yıldız
  02 Ocak 2015 | Permalink |

  Merhaba iyi çalışmalar

  Babamın ve annemin üzerine olan kuruluş tarihiini tam bilmediğim için 2000 yılı öncesine ait 2 şirketimiz ve bunların sigorta prim borcu vardı ; Bunlarla ilgili annemin çalışırken kendi maaşına ve babamın vefatından sonra anneme bağlanan maaşa haciz gelmişti aylık olarak kesilmekteydi fakat biz bu borçlara itiraz edip mahkemeye başvurduk zaman aşımından dolayı haklı bulunduk yargıtayda bu davaları onadı fakat maaşlardan yapılan bu kesintileri geri almak için nasıl bir yol izleyebiliriz bu konuyla ilgili bilgilendirme yapmanızı rica ederim iyi çalışmalar

 • 08 Ocak 2015 | Permalink |

  merhaba hiçbiyerden sorunum çözülemedi ben 1999 yılında izmir teaş spor kulübünde işe başladım fakat benim girişimi 2000 yılında ve 10 gün le 50 gün arası 2004 kadar girdi çıktı yaparak yaklaşık 1000 günümü ortadan kaldırmış oldular 171 şikayetlerde bulundum defalarca ssk gittim zaman aşımı diyip dava açın dendi burda yine ben madur oldum hakkımı nasıl arıycam zaten askeri ücretle çalışıyorum müfettişler neden araştırmıyor hem vergi kaçırılmış olunuyor hemde ssk yatırılan pirimler her türlü devletde zarar görüyor bende umarım çözülür kolay gelsin iyi çalışmalar

 • zafer
  28 Ocak 2015 | Permalink |

  1995 yilinda kurulan yabanci sermayeli bir sirketin müdürüydüm sirket 1998 yilindan bu tarafa faal degil vergi dairesinde ne zaman kapandi bilmiyorum ama gercek kapanisi 2013 yilinda cikan yasadan faydalanarak ticaret ve sanayii odasindan resmi kapanisini yaptirdim.3.000 tl sgk pirim borcu varmis simdi olmus 70.000 tl ayrica yine 1999 yilinda kurulmus 2008 yilinda faaliyetini durdurmus vergi dairesinde ne zaman kapanmis bilmiyorum ama yine cikan yasadan faydalanarak resmi kapanisini 2013 yilinda yaptirdim.bununda 19.000 tl sgk pirim borcu varmis bu da 49.000 tl olmus esim devletten emekli ögretmen ben emekli gida mühendisiyim,esim 2002 yilinda emekli oldu ayni zamanda sirketinde sahibi ben de sirket faaliyetini durdurduktan 2 sene sonra yani 2010 yilinda emekli oldum simdi bu sirketlerden dolayi hem benden hem esimden emekli olduktan sonra sirketin var parasi diye bir para kesiyorlar tabii ki emekli maasimizdan esimin maasi 1600 tldan eline 1000 tl a geciyor ,benim emekli maasim 1060 tldan elime 477 tl geciyor baska gelirimiz yok ve bu kesintiler ömrümüz boyunca ödesek dahi bitmez su anda 57 yasindayiz,bu devlete olan borclardan nasil kurtuluruz,kesintiler 2013 yilinda basladi.Ayrica vergi dairesine de borc var ama bizde emekli maasindan baska birsey yok.Ve bu maaslarla bu borclar imkani yok ödenemez o yüzden ne vergi dairesine ne de sgk ya ugramadim yapilandirma da yapmadim 2008 yilindan bu tarafa kimse bana teblig de yapmadi.

 • murat
  31 Ocak 2015 | Permalink |

  merhaba hocam;ben 1998 yılında bir iş yerine başladım,2006 yılına kadar kesintisiz çalıştım bu zaman içinde çocuklarım ve ben vizite kağıtlarıyla,sağlık karnelerimizle sağlıktan faydalandık,elimde vizite kağıtları mevcut,ancak bu iş yeri kapandı ve benim bu iş yerinde günlerim çıkmadı sadece bir gün göstermişler,ben dava açmak üzere bir avukat arkadaşla görüştüm bir miktar ödeme de yaptım bana zaman aşımı olmadığını söyledi ama yaklaşık üç aydır davayı açtım dediği halde uyap tan,e-devletten dava açıldığını göremiyorum.sizden rica ediyorum bu dava zaman aşımına takılırmı ve avukatımın bunu bilerek mi açmıyor.selamlar

 • Hakan ACUR
  24 Şubat 2015 | Permalink |

  Merhaba,

  Aşağıda belirttiğim gibi Devlet eliyle kaçak çalıştırıldım. BİMER cevabı sorumu tekrarlamak oldu, Cumhurbaşkanlığı ise hiç cevap vermedi. Ben hakkımı nasıl arayacağım yardımcı olabilir misiniz.

  ŞENKAYA ORMAN İŞLETMESİ TARAFINDAN 1990-1993 YILLARI ARASINDA YAPILAN EROZYONLA MÜCADELE İŞİNDE BARDIZ ÇAYI ÇEVRESİNDE YER ALAN BÖLGELERDE YAZ BAKIMI ÇAPALAMA YUKARI BAKRAÇLI, TURNALI, BÖLGELERİNDE FİDANLIK ÇİTİ İŞLERİNDE ŞENKAYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN RESMİ ARAÇ VE ALETLERİ KULLANARAK ÇALIŞTIRILM ANCAK SİGORTA HİZMET DÖKÜMLERİNDE DEVLET ADINA İŞÇİ OLARAK YAPTIĞIM ÇALIŞMALARIM YER ALMIYOR BEN DEVLET TARAFINDAN SİGORTASIZ OLARAK KAÇAK MI ÇALIŞTIRILDIM?

  Başbakanlık İletişim Merkezine yapmış olduğum başvuru ve cevap yazısı aşağıda olup;

  “1990 ve 1993 yılları arasında Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Şenkaya İşletme Müdürlüğünün yapmış olduğu erozyonla mücadele için ağaçlandırma çalışmalarında işçi olarak çalıştım. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet sorgulamada, Devlet adına yapılan çalışmalarda işçi olarak çalışmama rağmen, bu çalışmalarda yatırılan sigorta primlerine ait bilgiler yer almıyor.

  Sayın HAKAN ACUR ,

  Bimer Başvuru Numaranız :50096

  Kurumumuz bilgisayar kayıtlarının incelenmesi neticesinde 1601199724532 sicil numarası ile 18.08.1997 tarih itibariyle tescil kaydınızın olduğu, ancak 1990 – 1993 tarihleri arasında herhangi bir tescil kaydınızın olmadığı, dolayısıyla Müdürlüğümüz dahilinde çalışmalarınızın olmadığı tespit edilmiştir.”

  Bu mesaja göre ben Devlet tarafından sigortasız olarak mı çalıştırıldım? Çalışırken başıma bir kaza gelseydi zarar görseydim devlet tarafından kaçak çalıştırılıyor mu olacaktım.

 • Hakan ACUR
  24 Şubat 2015 | Permalink |

  Merhaba,

  Aşağıda belirttiğim gibi Devlet eliyle kaçak çalıştırıldım. BİMER cevabı sorumu tekrarlamak oldu, Cumhurbaşkanlığı ise hiç cevap vermedi. Ben hakkımı nasıl arayacağım yardımcı olabilir misiniz.

  ŞENKAYA ORMAN İŞLETMESİ TARAFINDAN 1990-1993 YILLARI ARASINDA YAPILAN EROZYONLA MÜCADELE İŞİNDE BARDIZ ÇAYI ÇEVRESİNDE YER ALAN BÖLGELERDE YAZ BAKIMI ÇAPALAMA YUKARI BAKRAÇLI, TURNALI, BÖLGELERİNDE FİDANLIK ÇİTİ İŞLERİNDE ŞENKAYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN RESMİ ARAÇ VE ALETLERİ KULLANARAK ÇALIŞTIRILM ANCAK SİGORTA HİZMET DÖKÜMLERİNDE DEVLET ADINA İŞÇİ OLARAK YAPTIĞIM ÇALIŞMALARIM YER ALMIYOR BEN DEVLET TARAFINDAN SİGORTASIZ OLARAK KAÇAK MI ÇALIŞTIRILDIM?

  Başbakanlık İletişim Merkezine yapmış olduğum başvuru ve cevap yazısı aşağıda olup;

  \"1990 ve 1993 yılları arasında Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Şenkaya İşletme Müdürlüğünün yapmış olduğu erozyonla mücadele için ağaçlandırma çalışmalarında işçi olarak çalıştım. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet sorgulamada, Devlet adına yapılan çalışmalarda işçi olarak çalışmama rağmen, bu çalışmalarda yatırılan sigorta primlerine ait bilgiler yer almıyor.

  Sayın HAKAN ACUR ,

  Bimer Başvuru Numaranız :50096

  Kurumumuz bilgisayar kayıtlarının incelenmesi neticesinde 1601199724532 sicil numarası ile 18.08.1997 tarih itibariyle tescil kaydınızın olduğu, ancak 1990 – 1993 tarihleri arasında herhangi bir tescil kaydınızın olmadığı, dolayısıyla Müdürlüğümüz dahilinde çalışmalarınızın olmadığı tespit edilmiştir.\"

  Bu mesaja göre ben Devlet tarafından sigortasız olarak mı çalıştırıldım? Çalışırken başıma bir kaza gelseydi zarar görseydim devlet tarafından kaçak çalıştırılıyor mu olacaktım.

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: