4447 Sayılı Kanun’un Geçici 10. Maddesinde Öngörülen Prim Teşvikinden Yararlanma Şartları

4447 sayılı Kanun’a 6111 sayılı Kanunla eklenen geçici 10. madde ile 01.03.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, işverenlere, yeni bir sigorta prim teşviki getirilmiştir.

I- GİRİŞ

Söz konusu teşvikten, 01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında;

1- Yeni işe alınan sigortalılardan,

2- Çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi alanlar ile mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerden

dolayı yararlanılabilecektir.

Bahse konu prim teşvikinden yararlanabilmek için gerek sigortalılar yönünden, gerekse bu sigortalıların çalıştığı işyerleri yönünden bazı şartlar aranıldığından, bu yazımızda 6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanun’a eklenen geçici 10. maddede öngörülen teşvikten ne şekilde yararlanılabileceği, teşvikten yararlanma süresi ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak olan sigorta primlerinin hesaplanmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir.

II- YENİ İŞE ALINAN SİGORTALILARDAN DOLAYI TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yeni işe alınan sigortalılardan dolayı yararlanılabilmesi için,

Sigortalının;

a) 01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olması,

c) İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

d) Fiilen çalışması,

İşyerinin;

a) Yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması,

b) Sigortalının, ortalama sigorta sayısına ilave olarak işe alınmış olması

gerekmektedir.

Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kurum’a bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır.

Dolayısıyla, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda Kurum’a bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması halinde, maddede aranılan diğer şartlarında gerçekleşmiş olması kaydıyla geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılabilecektir.

III- ÇALIŞMAKTA İKEN MESLEKİ YETERLİK BELGESİ ALANLAR İLE İŞGÜCÜ YETİŞTİRME KURSLARINI BİTİRENLERDEN DOLAYI TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Geçici 10. maddede öngörülen teşvikten, çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi alanlar ile mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerden dolayı yararlanılabilmesi için,

a) Sigortalının 01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında mesleki yeterlik belgesini almış/işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş olması,

b) Belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınması veya çalışıyor olması

c) Fiilen çalışması,

d) İşyerinin yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması

gerekmektedir.

IV- TEŞVİKTEN YARARLANMA SÜRESİ

4447 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesinde öngörülen teşvikten,

1- Yeni işe alınan sigortalılar yönünden;

a) Sigortalının işe giriş tarih itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkek  ya da 18 yaşından büyük bayan sigortalı olması durumunda,

1) Mesleki yeterlik belgesi sahibi ise, kırksekiz ay süreyle,

2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş ise, otuzaltı ay süreyle,

3) Mesleki yeterlik belgesi sahibi değil ise veya işgücü yetiştirme kursunu bitirmemiş ise, yirmidört ay süreyle, 

b) Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle 29 yaşından büyük erkek sigortalı olması durumunda, mesleki yeterlik belgesi almış veya işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş ise, yirmidört ay süreyle,

c) Sigortalının (a) ve (b) bentleri kapsamına girmesinin yanı sıra Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasından işe alınmış olması halinde, yukarıda belirtilen sürelere ilave olarak altı ay süreyle,

d) Sigortalının işe giriş tarih itibariyle 18 yaşından büyük olmasına rağmen, mesleki yeterlik belgesi almamış veya işgücü yetiştirme kursunu bitirmemiş, ancak Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasından işe alınmış olması durumunda, altı ay süreyle,

2- Çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi alanlar ile işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler yönünden;

Sigortalının çalışmakta iken 01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında mesleki yeterlik belgesini almış/işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş olması durumunda, oniki ay süreyle

yararlanılabilecektir.

Söz konusu teşvikten, her bir sigortalı için yalnızca bir defa yararlanılabilecektir. Dolayısıyla, geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılmış olan bir sigortalının teşvikten yararlanma süresi sona ermeden işsiz kalması halinde, sonradan girdiği işyeri işverenince, geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır. Ancak, işe giriş tarih itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkek ya da 18 yaşından büyük bayan sigortalı olması nedeniyle geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılmış sigortalıların teşvikten yararlanma süresi sona ermeden işsiz kalmaları, ardından yeniden işe alınmaları ve mesleki yeterlik belgesini/işgücü yetiştirme kursunu bu dönemde almaları/bitirmeleri halinde, bahse konu sigortalılardan dolayı geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yeniden yararlanılabilecektir. Bu durumda teşvikten yararlanılmış olan ilk süre ikincisinden düşülecek ve söz konusu sigortalıdan dolayı maddede öngörülen süreden fazla yararlanılması mümkün olamayacaktır.

V- TEŞVİKTEN YARARLANABİLMEK İÇİN ARANILAN DİĞER ŞARTLAR

4447 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılabilmesi için;

1- Sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumları veya Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları veya çalışıyor olmaları,

2- İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermeleri,

3- Sigorta primlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmayan kısmının tamamının yasal süresi içinde ödenmesi

gerekmektedir.

VI- İŞSİZLİK SİGORTASI FONU’NDAN KARŞILANACAK SİGORTA PRİMLERİ

Geçici 10. maddede kapsamına giren sigortalıların, prime esas kazanç kazançları üzerinden tahakkuk eden sigorta primlerinin işveren hissesine ait kısmının tamamı, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Dolayısıyla kapsama giren sigortalılardan dolayı anılan maddede öngörülen teşvikten yararlanılması sırasında, prime esas kazançlarının alt sınırı aşıp aşmadığı üzerinde durulmayacaktır.

Öte yandan, 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan, “Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır.” hükmüne istinaden,  geçici 10. madde kapsamına giren bir sigortalı için öncelikle 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden, ardından geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılacaktır. Ancak, geçici 10. maddede öngörülen teşvikten, 5510 sayılı Kanun’da öngörülen indirimden yararlanılmış olan 5 puanlık kısım düşülerek, kalan işveren hissesi üzerinden tahakkuk eden primlerden dolayı yararlanılacaktır.

Örnek: Kısa vadeli sigorta kolu prim oranı 2 olan bir işyerinde 01.04.2011 tarihinde işe alınan ve 4447 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesi kapsamına giren bir sigortalının ilgili aydaki;

Prim ödeme gün sayısının 30,

Prime esas kazanç tutarının ise 1.000,00 TL olduğu varsayıldığında,

bahse konu sigortalı için;

1.000,00 x 5 / 100 = 50,00 TL beş puanlık prim indiriminden yararlanılacak tutar olacaktır. Bu durumda, geçici 10. maddede öngörülen teşvikten 1.000,00 TL’nin işveren hissesine isabet eden % 20,5’i üzerinden değil, beş puanlık prim indirimi için yararlanılmış olan 5 puan düşülerek, 20,5 – 5 puan = % 15,5’i üzerinden yararlanılabilecektir.

Dolayısıyla, geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılacak tutar 1.000,00 x 15,5 / 100 = 155,00 TL olarak hesap edilecektir. Sonuçta, bahse konu sigortalı için tahakkuk eden;

1.000,00 x 34,5 / 100 =  345,00 TL tutarındaki sigorta priminin;

50,00 TL tutarındaki kısmı Hazine’ce, 155,00 TL tutarındaki kısmı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak,

345,00 – 50,00 – 155,00 = 140,00 TL tutarındaki kısmı ise (sigortalı hissesi) işveren tarafından ödenecektir.

VII- SONUÇ

4447 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesinde öngörülen teşvikten, 01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar ile çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerden dolayı yararlanılabilecektir.

Söz konusu teşvikten yararlanılabilmesi için kapsama giren sigortalıların, ortalama (işe alındığı tarihten önceki altı aylık süredeki) sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olmaları ve işyerinin yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Öte yandan, geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılabilmesi için,  kapsama giren sigortalıların, mesleki yeterlik belgesi veya işgücü yetiştirme kursunu bitirdiğine dair belge almış  ya da Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmaları gerekmektedir.

Eyüp Sabri DEMİRCİ*

Yaklaşım

44 Comments

 • 02 Nisan 2012 | Permalink |

  öncelikle satış yemsilcisi içim bitirdiği üniversite görev yaptığı alan ile ilgili olmalı. işletme,pazarlama vs. ayrıca kurs belgesi olup olmadığına bakılmalı. diğer sorunuza gelince yararlanabilirsiniz

 • süleyman akdaş
  21 Eylül 2012 | Permalink |

  merhaba benim 15yıl 3600 prim günüm doldu işyerinden tazminatımı alarak işten ayrıldım işyeri başka bir yerde ssklı çalışamassın diyor ne yapmam gerekiyor bana yardımcı olurmusunuz emekli maaşım yatana kadar sağlıktanda yararlanamassın denildi emekli maaşımın bağlanmasına 20 yıl var yardımcı olursanız sevinirim.teşekkürler

 • 22 Eylül 2012 | Permalink |

  ÖYLE SAÇMA ŞEY OLMAZ TABİKİ BAŞKA BİR YERDE ÇALIŞABİLİRSİNİZ.

 • nazmiye eski
  08 Ocak 2013 | Permalink |

  NAZMİYE ESKİ
  MESLEKİ YETİŞTİRME KURSLARINDAN Bİ SERTİFİKAM MEVCUT.AYNI ZAMANDA; 26.06.1981 DOĞUMLUYUM VE % 40 ENGELLİ RAPORUM VAR.
  09/2012 DE İŞTEN AYRILDIM. HEM KURS İSTİHTAMINDAN HEM ENGELLİ TEŞVİKİNDEN AYNI ANDA YARARLANDIM
  ŞUAN TEKRAR İŞE GİRECEĞİM VE AYNI İSTİHDAM PAKETİNDEN YARARANABİLECEKMİYİM?

 • 08 Ocak 2013 | Permalink |

  sadece tek bir tesvikten yararlanırsınız

 • Türkay
  08 Ocak 2013 | Permalink |

  Ben Üniversite mezunuyum ve 18 ay önce çalıştığım yerden ayrıldım. Boş süre zarfında Halk eğitim Merkezinden Bilgisayar eğitimi aldım. Şimdi tekrar işe başlarsam bu belgeyi sunarak işveren için teşvik alınabilir mi?(İşim gereği bilgisayar kullanacağım)

  Teşekkürler

 • 09 Ocak 2013 | Permalink |

  evet

 • gülşen
  07 Şubat 2013 | Permalink |

  5.5 yıl isteğe bağlı ssk ardından 4.5 yıl bağkur ödemiş 58 yaşındaki bir bayan bir işyerinde fiilen çalışmaya başlasa herhangi bir sertifikası yoksa teşvikten yararlanabilir mi? Bugün itibariyle bağkura hiçbir borcu yok ve isteğe bağlıyı ödemeye devam ediyor…

 • 08 Şubat 2013 | Permalink |

  EWET YARARLANIR

 • mehmet kara
  13 Şubat 2013 | Permalink |

  2009 yılında yufka imalathanesi açtım ilk açtığımda 3 ay bir siğortalı çalıştırdım ama daha sonra hiç sigortalı çalıştırmadım ancak şimdi bir tane siğortalı çalıştırmak istiyorum 4447 sayılı kanunun 10 maddesinden yararlanabilirmiyim…. çalıştıracağım kişi bayan 29 yaşından büyük ve herhangi bir sertifikası yok…. ayrıca 2 işçi alırsam ikisindende bu kanundan yararlanabilirmiyim…

 • 14 Şubat 2013 | Permalink |

  evet yararlanabilirsiniz

 • MEHMET KARADENİZ
  28 Şubat 2013 | Permalink |

  ben bazı aylarda bağkur primimi geç yatırıyorum yani bazan 2 3 aylık birden yatırıyorum bu durum 4447 sayılı kanunun ve 5510 sayılı kanunun teşvik maddelerinden yararlanmamı etkilermi?

 • 28 Şubat 2013 | Permalink |

  yararlanma hakkını kaybetmezsin

 • MEHMET KARADENİZ
  07 Mart 2013 | Permalink |

  irfan bey size yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum… sağlıcakla kalın umarım bizler için yardımlarınız devam eder… ben e bildirge den 4447 sayılı işçi girişinden bu ay işe aldığım 2 işçimi onaylattım. yani onay işareti alındı şimdi sgk na dilekçe vermem veya başka bir işlem yapmam gerekiyormu? aylık prim hizmet belgesine kadar… hayırlı çalışmalar

 • ABDİ
  11 Mart 2013 | Permalink |

  MRB.BABAM 2003 TEN BERİ DÜZENLİ ÇİFTÇİ BAĞKURLU.ŞİMDİ SSK YA GEÇTİ VE PRİMLERİNİ ORDAN ÖDEMEYE BAŞLADI BU GEÇİŞ ONUN BAĞKURDA ÇİFTÇİ OLARAK SAHİP OLDUĞU HAKLARI KAYBETMESİNE SEBEB OLUR MU MESELA ÇİFTÇİ DESTEĞİ GİBİ. TEŞEKKÜLER ŞİMDİDEN…

 • 12 Mart 2013 | Permalink |

  çiftçi desteğini kaybetnez

 • alev
  06 Nisan 2013 | Permalink |

  merhaba ben bir iş yerinde işe başladım. işveren sigortamı yaptırmadan önce 6 aydır işsiz olduğum için işkura başvuru yapmamı istedi yaptım 1 ay sonra bana verdiği para asgari ücretin altında oldu. işkur benim ssk pirimimi ödüyor bunun yanında 6 ay stajerlik ücretini iş verene veriyor mu

 • 08 Nisan 2013 | Permalink |

  işe giriş tarihiniz önemli ona bakın

 • mehmet karadeniz
  08 Nisan 2013 | Permalink |

  irfan bey benim özel işyerim var 2 seneden sonra 3. ayda 2 adet işçi aldım siğorta yaptırdım ve 4447 sayılı kanun geçiçi 10 . maddesine uygun olduğu için göre onaylattım 5510 sayılı kanunun 81.maddesine göre de %5 lik indirimden de yaralandığım için ancak aylık prim ve hizmet belgesinde hangi kanunu seçeçeğim lütfen acil cevap verirseniz sevinirim iyi çalışmalar

 • mehmet karadeniz
  08 Nisan 2013 | Permalink |

  ayrıca 4447 sayılı kanun 10 maddesi ile işsizlik siğortası da teşvik e dahil mi?

 • mehmet karadeniz
  08 Nisan 2013 | Permalink |

  bu teşviklere işsizlik siğortası primi de dahil mi?

 • Mehmet Yazici
  15 Nisan 2013 | Permalink |

  Merhaba,
  Çocuk bakımı için evimizde çalışamaya başlayan Türkmen bayanın SGK kayıtlarını Kasım 2012 dönemi içerisinde yaptık ve hayatı botunca ücretli olarak çalışan bir kişi olarak ilk defa işveren olarak kendi adıma işveren SGK açılışı da yaptım. Hanımın kendisi de Türkiye’de ilk defa SGK’lı oldu Tebliğde yer alan tüm şartları karşılmamamıza ve bugüne kadar bildirim ve tahhakkuklarda herhangi bir gecikmeye mahal vermeden e-sgk üzerinden gerçekleştirmemize karşın 4447 Sayılı Kanun’un Geçici 10. Maddesinde Öngörülen Prim Teşvikinden bir nedenden ötürü yararlanmıyoruz. Bizimle benzer durumda olan arkadaşlarımız teşvikten yararlanıyor. Benim tespit ettiğim kadarıyla onlar çalışma kodunu 9111.01 olarak seçmişler biz ise 5311’i seçtik. Öte yandan SGK’nın işkollaryla ilgili listesinde ben halen 9111 kodunu göremiyorum. Teşvikten yararlanamama nedenimiz ne olabilir? Nasıl yaralanır hale gelirim? Geçmiş dönemde yaptığım teşvikten yararlanmadığım için yaptığım fazladan ödemeleri tahsil edebilir miyim? Bilgi vermenizi önemle rica ederim. Saygılarımla;

 • 20 Nisan 2013 | Permalink |

  ilgili konu ile sgk il müdürlüğüne başvuru yapın dilekçe ile onlar size yol gösterirler aynı zamanda işveren bildirgesi onaylanırken 4447 sayılı kanuna göre teşvikten yaralanmak için o uygulamayı aktifleştirin. eğer bilmiyorsanız bir muhasebeciniz var ise onunla görüşüp 4447 sayılı kanuna göre seçiminizi yapın geriye doğru düzeltme talebi yapabilrisiniz. ama öncelikle sgk il yada şube müdürlüğü ile görüşün

 • halime
  10 Mayıs 2013 | Permalink |

  merhaba ben mehmet karadeniz ile aynı soruyu sormak istiyorum sistemden 6111 hakkı için onay aldıktan sonra tekrar sgk ya dilekçe ile bildirmek zorundamıyız .
  bildirmezsek cezası varmı çok acil cvp verirseniz sevinirim 🙁

 • 10 Mayıs 2013 | Permalink |

  hayrı gerek yok sadece e-bildirge ekranında görünsün yeter

 • Derya
  23 Mayıs 2013 | Permalink |

  İrfan Bey,
  Yabancı uyruklu çalışan ile ilgili bir sorum olacak. SSK ya kaydı ağustos 2012 de yaptık ilk kez.
  Ağustos 2012 den beridir 5510 dan bildirgeyi veriyorum. Bugün 6111 den vermek istedim. Ancak E-Bildirge de uygun olmadığını söyleyen bir yazı geldi. Şu an e bildirgeden veremiyorum. Geçmişe dönük vermek için İSGK İl müdürlüğüne dilekçe vermem lazım yukarıdaki yazılardan anladığım kadarıyla. Muhasebecimize sordum İşkur’a gidin dedi ve çok uğraşmamız gerektiğini söyledi. Süreçten kısaca bahseder misiniz? Ayıracağınız zaman için şimdiden çok teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

 • 23 Mayıs 2013 | Permalink |

  UZUN BİR SÜREÇ ARKADAŞINIZ DEDİĞİ DOGRU ÖNCELİKLE İŞKURA GİTMENİZ LAZIM BENDEDE AYNI DURUM VAR FAKAT YARARLANAMIYORUZ

 • 25 Mayıs 2013 | Permalink |

  kolay gelsin irfan bey
  soru:1 bizim sgk ‘da hem normal,emekli ve inşaat olarak üç farklı sicil numaramız var ama aynı şirket ismiyle geçiyor. ben 4447.kanun 10.geçici maddeden yararlanırken bu üç sicil numarasını ayrı ayrı düşünüp ortalamayı ona göre mi almalıyım
  soru:2 diyelim ki ben nisan ayında aldığım işçilerin 2 tanesi teşvikten yararlanıyor mayıs ayında da işe aldığım işçilerden ortalama üstünde 1 işçi yararlanıyor. ben mayıs ayında yararlanırken nisan ayında yararlandığım işçilerin üstüne mi bir işçiyi ilave etmeliyim yoksa her dönem geldiğinde çalışan sayısına bakıp nisan ortalaması mayıs ortalamasının üstündeyse teşvikten yararlandırmalınıyım? TEŞEKKÜRLER

 • 28 Mayıs 2013 | Permalink |

  1 SORU CEVAP. HER BİR İŞVEREN SİCİL NUMARASINI AYRI YARI DÜŞÜNÜN
  2 SORU CEVAP BİR DÖNEMDE YARARLANDIĞI İŞÇİDEN DEVAM EDİP ORTALAMAYA GÖRE HER AY HESAPLAYACAKSINIZ

 • Aziz
  22 Temmuz 2013 | Permalink |

  Merhaba. Bu teşvikin özü ve faydası işverene değilmi? Öyle ise daha önce başka bir işyerinde teşvikten yararlanan bir sigortalı elemanım için ben neden teşvikten yararlanamıyorum?

 • ŞEYDA EFECAN
  13 Ağustos 2013 | Permalink |

  Merhaba İRFAN Bey, işkur kursuna kayıtlı bir çalışan istihdam ettik meslek kodundan bildirgesini yaptık ancak onay kısmında ” Kişi için geçici 10 madde teşvik kapsamında daha önce çalıştığı bir iş yeri üzerinden başvurulmuştur.Başvuru yapılamaz.” yazısı çıkıyor kişi 2012 yılında kasiyerlik kursundan mezun olmuş ve taşvikten yararlandırılarak çalışmış 2013 ylındada yönetici asistanlık kursuna katılmış ve mezun olmuştur yine işkur sertifikası var ancak sgk onayında o yazı cıktıgından dolayı asistan kodundan göstermemize ragmen teşvik için onay veremiyoruz ne yapmamız gerekiyor.Birde farklı kurslar olmasına ragmen 1 kereye mahsuzmu teşvik?

 • derus
  28 Kasım 2013 | Permalink |

  merhaba bende 6111 sayılı kanunla ilgili işkurdan eleman alındı işe girişini yapıcaz normal girişler gibi sgk sitesinden göndericez onun dısında bı ıslem gerekmıo degılmı aylık bıldırgesınıde e bildirgeden 4447 sayılı kanun kısmından gırerekmı onaylatcas

 • arda
  26 Mart 2014 | Permalink |

  önceden işkur da çalışmış biri başka bir işe girdiğinde sigortasını işkur öder die bi duyum aldım bu konuda bi açıklama yapmanız mümkünmü

 • 01 Nisan 2014 | Permalink |

  öyle bir şey yok sadece sgk primini işveren eksik öder

 • emre
  03 Eylül 2014 | Permalink |

  yabancı işci çalıştırıyorum ev hizmetlerinde geçmiş 2 sene teşvikten muhasebe işlerinden anlamadığım için faydalanamadım şimdi teşvik sisteminden kaydını yaptırdım ama işe giriş tarihi itibariyle süre dolduğundan sistem faydalandırmıyor. bu durumda geçmişe yönelik herhangi birşey yapabilirmiyim

 • murat
  18 Ekim 2014 | Permalink |

  personelden birini e bildirge verirken 6111 nl kanun seçerek bildirgeyi veriyordum fakat eylül bildirgesini yaparken kanunu seçip güncelle dedigimde bana 4447/10 md. uymadıgını gösterdi ne yapmam gerekiyor.

 • AYŞEGÜL
  03 Şubat 2015 | Permalink |

  ablam çiftçi bağkurlusu idi 1.1.2015 tarihinde evimde temizlik işlerini yapıyor göstererek sigorta yaptırdım.işkura kayıtlı olmadığı için önce sigortaya bildirdiğimiz için iş kurun geçici 10.maddesinden yararlandirmadilar. ne yapabiliriz

 • ahmet daysal
  26 Şubat 2015 | Permalink |

  İrfan Bey Merhaba,
  Hasta anneme bakan yabancı kadını SSK lı yaparken 6111 teşviğinden yararlanacağız demeyi unutmuşuz. 6 aydır. teşviksiz vermişiz ve ödemişiz Geriye doğru düzeltmemiz mümkün mü? Nasıl yapacağız. Acilen bir yol gösterir misiniz. Mailinizi bekliyorum
  Teşekkürler.

 • nuray uzun
  16 Haziran 2015 | Permalink |

  Merhabalar yorumlari okudum yardimlariniz icin tesekkurler.Benimde sorum olacak ev hizmetleri ile ilgili yabanci isci 1 tane calistirmaktayim oncekinde tesvikten yararlaniyor yari ucret sigorta oduyordum o gitti.Simdi ise aldigim daha once hic calismamis yabancidan tesvikten yararlanamiyorum muhasebeci tek kisi olunca olmuyor diyor sadece 5550 uygulanmis 60 tl indirim 6111 neden uygulanmiyor sizin fikrinizi ogrenebilirmiyim

 • HALEF
  09 Ekim 2015 | Permalink |

  01/09/2015 tarihinde işyeri açtım aynı tarihte sgk da işçim başladı ilk işçim 4447 maddeden faydalanıyor ve iki işçi de sonradan aldım işe sonradan aldığım işçileri işten çıkarırsam faydalanır mıyım yine tek işçiyle indirimden

 • gizem
  13 Ekim 2015 | Permalink |

  Questions or Comments

 • gizem
  13 Ekim 2015 | Permalink |

  merhaba, işe almış olduğumuz çalışanımızı 4447’den faydalandırmak istedik. Ancak işsiz kaldığı 1,5 yıl öncesinde çalışmakta olduğu şirket sanırım bu desteği kullanmış. Şuan bizim kullanma imkanımız yok mu?

 • kürşat
  03 Mart 2016 | Permalink |

  merhabalar 14.07.2015 tarihinde seyahat acentasına işe girdim o tarihten önceki 6 aylık dönemde de sigortam vardı,sormak istediğim çalışırken mesleki yeterlilik belgesi alanlar içide teşviğin var olduğu bilgisi yani Sigortalının 01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında mesleki yeterlik belgesini almış/işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş olması şartında da (işe giriş tarihiden önceki 6 aylık işssiz olma şartı var mıdır?
  muhasebe.engin@gmail.com teşekkürler

 • Halil
  18 Nisan 2016 | Permalink |

  Merhaba bnim sigorta giriş tarihim 2013 şimdi yeni bir işe gireceğim işyeri çalışanlarına mesleki Yeterlilik Belgesi aldırıyor işe girmem için bnm bu belgeyi almam gerekiyor nasil alabilir yardimci olurmusunuz Teşekkürler…

Sorularınız ve Yorumlarınız

Konuyla ilgili yorumunuzu yazabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

e-mail adresiniz hiç kimse ile paylaşılmaz Required fields are marked *

Security Code: